Kære alle 

Pga. de nye retningslinjer fra myndighederne, tilpasser vi årets høstfest, så der IKKE bliver fællesarrangement på stien.  Men:

Søndag d. 20. september afholdes fra kl. 12 – 15 høstfejring på
Frugthegnet. Se invitationen.

Alle med solsikker eller squash til årets konkurrence, bedes placere disse, på fortovet foran eget hus. Det samme gælder stauder, krydderurter, poser med blommer, vindruer eller…, som man gerne vil dele med andre af vejens beboere. 

Retfærdige dommere vil gå rundt og måle og veje solsikker og squash – og forhåbentlig få en sludder med andre vejbeboere, som også spadserer rundt med eftermiddagskaffen i hånden . 

Vi glæder os til at se årets høst. 

Hilsen Trine (FH31) og Kathrine (FH40) 

På grund af tidsplanen for Lyngby-Taarbæk Kommunes vedligeholdelsesarbejde på Frugthegnet, som opstarter den 29. juni, opfordrer bestyrelsen til, at alle grundejere foretager renholdelse af rendesten, vej og fortov inden, at denne weekend er omme. 

Det er en forudsætning for, at vi kan opnå en god istandsættelse af Frugthegnet, at skaderne på vejen er synlige og tilgængelige. Det er også en forudsætning for bestyrelsens dialog med kommunen om omfanget af vejvedligeholdelsesarbejdet.

Vedligeholdelsesarbejdet er det sidste, som udføres af Lyngby-Taarbæk Kommune inden, at vedligeholdelsesaftalen ophører.

På fejesøndagen har mange foretaget renholdelsen af rendesten, fortov og vej. Mange tak for den gode indsats.

Bestyrelsen har den 26. juni omdelt følgende brev til de grundejere, der endnu ikke har foretaget renholdelsen med opfordring til, at dette foretages senest den 28. juni.

Hvis du af særlige grunde ikke har foretaget renholdelsen og ikke har mulighed for dette inden, at weekenden er omme, må du meget gerne kontakte bestyrelsen.

Du kan skrive til bestyrelsen på mail eller  banke på hos et af bestyrelsesmedlemmerne. Se under kontakt på www.frugthegnet.dk.

Generalforsamling afholdes i morgen den 17. juni, og hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen, må du meget gerne kontakte bestyrelsen inden. Der er behov for minimum ét nyt bestyrelsesmedlem. Du kan sende en mail til bestyrelsen fra Frugthegnets hjemmeside eller banke på hos én i bestyrelsen. Se under ‘kontakt’ på www.frugthegnet.dk

Vel mødt på generalforsamlingen, hvor der på dagsorden blandt andet er vigtige punkter om vejens fremtidige vedligeholdelse og om den hidtidige betaling for vedligeholdelse.

Frugthegnet har tilsyneladende betalt for vedligeholdelse af 150 m ikke eksisterende vej i 60 år. Bestyrelsen vurderer dette ud fra undersøgelselser foretaget i forbindelse med afklaring af, hvordan vi skal fordele udgifter i de kommende år til vejvedligeholdelse og glatførebekæmpelse på Frugthegnet. Bestyrelsen er i dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune om den hidtidige betaling og afventer svar.

Mød op på generalforsamlingen og hør mere om situationen og de mange penge, som dette er løbet op i.

Som bestyrelsesmedlem kan du fx være med til at følge op på sagerne om vejens vedligeholdelse og andre opgaver, som bidrager til fællesskabet på Frugthegnet som fx. beboervelkomst.

/ Bestyrelsen i Grundejerforeningen Frugthegnet

Ny dato for den ordinære generalforsamling er onsdag den 17. juni 2020 kl. 19. Bestyrelsen kan nu også bekræfte, at generalforsamlingen holdes i selskabslokale A i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257.

Materiale til generalforsamlingen er omdelt og kan også findes her.

Vel mødt til generalforsamlingen. Der er behov for 1-3 nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis du evt. ønsker at stille op, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen inden for at høre mere om bestyrelsens arbejde. Vi ser frem til at høre fra dig inden eller på generalforsamlingen.

Fejesøndag den 14. juni kl. 10

Der er fejesøndag den 14. juni kl. 10, hvor vi hver fjerner ukrudt og græs i vejkant og fejer rendesten, fortov mv. En god anledning til en snak med naboer og andre på vejen. Giv gerne en hånd med over for din nabo eller andre, der ikke selv kan stå for det.

Det hele afsluttes velfortjent med sodavand kl. 11 ved Den Grønne Sti. 

Nb. Hvis du/I ikke kan deltage i fejesøndagen, opfordrer bestyrelsen til, at du/I fejer mv. på et andet tidspunkt.

Har du været i haven i påsken og har grenaffald i større mængder?

Bestyrelsen har nu indkøbt en kompostkværn, som kan lejes via Frugthegnets hjemmeside

 

Du kan på hjemmesiden leje alle de redskaber, som foreningen råder over, herunder plænelufter, højtryksrenser, pælespade mv.

Afhentning af ekstra haveaffald

På fredag den 17. april vil der være mulighed for at sætte ekstra haveaffald ud i forbindelse med, at haveaffaldsspandene tømmes.

Dette er et tiltag for at begrænse presset på genbrugsstationen som følge af den ekstraordinære situation med corona.

Se info på Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmeside.

Husk også, at der kommer haveaffaldscontainere på Frugthegnet i weekenden den 25.-26. april.

 

Udsættelse af generalforsamling til den 9. juni 2020

Set i lyset af den nuværende situation med Corona og de politiske tiltag i den forbindelse, har bestyrelsen besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling foreløbigt til den 9. juni 2020.
Photo by <a href="/photographer/lupy2002-43975">Doru Lupeanu</a> from <a href="https://freeimages.com/">FreeImages</a>

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen holdes inden udgangen af april og indkaldes med 3 ugers varsel.

Indkaldelsen til generalforsamlingen forventes at blive udsendt senest den 19. april.

Hvis det bliver nødvendigt at udsætte generalforsamlingen yderligere, vil bestyrelsen orientere om dette.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et oplæg om forebyggelse af indbrud ved Bo trygt.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Nye bestyrelsesmedlemmer søges

Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen, vil bestyrelsen opfordre til, at du inden generalforsamlingen henvender dig til bestyrelsen. Henvend dig endelig også, hvis du blot vil høre mere om bestyrelsens arbejde. Vi glæder os til at høre fra dig.

Det er en tid, hvor vejen og dens vedligeholdelse er oppe at vende på grund af kommunens opsigelse af aftaler om vejvedligeholdelse, snerydning mv. Der vil derfor være mulighed for at være med til at skabe nye rammer for den fremtidige vedligeholdelse.

Bestyrelsen kan i henhold til vedtægterne bestå af 5-7 medlemmer. Den nuværende bestyrelse består af 5 medlemmer, og Charlotte har valgt at udtræde. Der er derfor behov for 1-3 nye medlemmer.

Påsken nærmer sig, og hvis du har planer om havearbejde, så vil du kunne aflevere haveaffaldet i havecontainere på Frugthegnet den 25.-26. april. Da mange kan være hjemme og i haven denne påske grundet situationen med Corona, vil det være godt, hvis alle er opmærksomme på at komprimere haveaffaldet.

 

Containerne er kun til haveaffald som grene og lignende.

Skær gerne haveaffaldet i stykker af højst 1 meter.


Vær opmærksom på, at der ikke må fyldes fliser, sten, jord og andet affald i containerne.

Fej gerne foran containeren, når du har fyldt i den.

 

 

Fejeweekend

Bestyrelsen vil igen i år invitere til fejeweekend. Datoen vil blive fastlagt, når det er afklaret, hvornår belægningen på vejen vil blive renoveret.
Vi opfordrer alle til løbende at feje både fortorv og stykket ud for det enkelte hus og fjerne ukrudt i vejkanten. 
Husk, at den enkelte grundejer har pligt til at renholde fortorvet og vejen ud for den enkelte matrikel.

Der indbydes til fastelavnsfest på Frugthegnet søndag d. 23. februar kl. 11.00 på den grønne sti.

Der vil blive slået katten af tønden.
Frugthegnets kattekonger- og dronninger fejres med boller, slikposer og juice.
Medbring gerne kaffe og te.

Der vil være tøndeslagning for både BØRN og VOKSNE (udklædning tilladt).

Prisen for arrangementet er 20 kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen.  

Tilmelding senest tirsdag d.18. februar til Signe Windeløv Frugthegnet 78 ved:
Mobilpay: 51 61 86 31 (husk at skrive antal tilmeldte)

Venlig hilsen, Signe, Meshkat og Ronnie

Efterårets nyheder fra bestyrelsen

 • Ny aftale om snerydning gældende fra 15. oktober 2019 og et år frem
 • Alle rendestensbrønde renset af grundejere på fejesøndagen den 15. september
 • Kommunen har opsagt vedligeholdelsesaftale om vejen
 • Opkrævning af kontingent
 • Nye fælles redskaber til leje via foreningens hjemmeside: nyt stort telt 5×10 meter og ny kloakrenser
 • Kompostkværn mangler opbevaringssted
 • Nyt fra Festudvalget: Sæt kryds i kalenderen torsdag den 31. oktober til Frugthegnets halloween

Ny aftale om snerydning

Generalforsamlingen besluttede at indgå en aftale med privat leverandør om snerydning. Bestyrelsen har på foreningens vegne indgået aftale med Green Circle i første omgang gældende fra den 15. oktober og for et år.
Aftalen indbærer, at der både saltes og ryddes sne på Frugthegnet. Vi ser frem til samarbejdet med Green Circle.

Hvis du undervejs har bemærkninger til snerydningen eller andet, er du meget velkommen til at skrive til bestyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden.

Opkrævning af kontingent

Kontingentet blev sat op ved årets generalforsamling på grund af den kommende aftale om snerydning. Kontingentet er derved hævet til kr. 650 for grundejere med vejret til Frugthegnet. For øvrige grundejere er kontingentet fortsat kr. 200.

Opkrævning af kontingent vil blive foretaget snarest.

Alle rendestensbrønde er renset på fejesøndagen

Fejesøndagen var en stor succes med flot tilslutning. Alle rendestensbrønde blev renset, og der blev fejet ved mange grunde. Mange tak til alle for den flotte indsats. Foreningens kloakrensere kom godt i brug.

Hvis du ikke kunne deltage, er der fortsat god grund til at få fejet og fjernet ukrudt på vejen ud for din grund inden vinteren.

Vi får en pænere fælles vej, og vi forebygger skader på vejen ved en fælles løbende vedligeholdelse. Blandt andet kan vi derved forebygge frostskader på vejen. Vi er som grundejere forpligtet til at foretage denne vedligeholdelse. Se info om grundejeres forpligtelser på private fællesveje på kommunens hjemmeside her.

Fejeweekenden var også en god anledning til at mødes med naboer og slutte velfortjent af med kølige drikke. Så sæt kryds i kalenderen, når næste års fejeweekender annonceres.

Opsigelse af vedligeholdelsesaftale om vejen

Lyngby-Taarbæk Kommune har opsagt vedligeholdelsesaftalen om vejen. Alle grundejere er blevet informeret om dette pr. brev.

Kommunen har ved denne vedligeholdelsesaftale opfyldt den vedligeholdelsespligt, som ifølge lovgivningen påhviler den enkelte grundejer. Se information om dette på kommunens hjemmeside her.

Baggrunden for opsigelsen er, at kommunen har konstateret en mangel på sammenhæng mellem indholdet af ordningerne og den kommunale indsats. Aftalen vil tidligst bringes til ophør pr. 1. april 2020 og forventeligt senest pr. 1. oktober 2020. Kommunen vil sikre, at vejen overleveres i en god og forsvarlig stand i henhold til den forpligtelse, som kommunen har haft ifølge ordningen.

I den forbindelse har grundejerforeningen også modtaget en høring fra kommunen. Bestyrelsen har ved besvarelsen indarbejdet de gode input, som vi har modtaget fra flere i grundejerforeningen.

Du kan finde bestyrelsens besvarelse af høringen her.

Det bemærkes, at kommunen arbejder på at tilbyde samtlige grundejere på private fællesveje en ny vedligeholdelsesaftale efter ophør af den nuværende aftale.

Bestyrelsen vil løbende informere om sagen.

Nye fælles redskaber i foreningen

Bestyrelsen har som besluttet på generalforsamlingen indkøbt nyt stort, flot telt på 5×10 meter med plads til op til 70 personer. Teltet blev indviet ved sommerfesten.

Derudover er der indkøbt en ekstra kloakrenser. Du kan nu booke begge dele via foreningens hjemmeside.

Husk, at der er mange gode redskaber og telte til udlejning. Hvis du har mange æbler i haven nu, kan du leje foreningens store æblepresser.

Det blev også besluttet på generalforsamlingen, at der skal indkøbes en kompostkværn til foreningen. Denne mangler dog et opbevaringssted. Hvis du gerne vil opbevare en kompostkværn, må du meget gerne skrive til bestyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden. Kompostkværnen købes, når der er fundet et opbevaringssted.

Du kan i øvrigt under udlejning se hvor, at de forskellige redskaber opbevares.

Nyt fra Festudvalget: Frugthegnets Halloween torsdag den 31. oktober

Sæt kryds i kalenderen til årets halloween og førfest kl. 16.30 på Den Grønne Sti.

Indbydelsen er omdelt og kan findes her.

TILMELDING SKER VED INDBETALING AF 10 KR. PR. ØNSKEDE GRILLPØLSE VIA MOBILEPAY TIL 61514431, SENEST D. 26.10. HUSK AT ANFØRE HUSNR.

P.S. HUSK AT EN TÆNDT LYGTE BETYDER AT
BESØG ER VELKOMNE. BØRNENE SLIPPES OFTE LØS 17/17.15

Hilsen Nicolai og Kathrine (FH40)

 

 

 • HØSTKOMSAMMEN søndag den 29. september 2019
 • Overskudsæbler – plukkes og hentes i din have
 • Facebookgruppe ‘Frugthegnet’ oprettet

HØSTKOMSAMMEN søndag den 29. september 2019

Så er det tid til at gøre klar til årets høstkomsammen på Frugthegnet!
På dagen – søndag den 29. september 2019 – vil årets højeste solsikke og tungeste squash blive præmieret. Så se at træk i havehandskerne – og smid frø i jorden.

Ved høstkomsammen vil der være mulighed for at moste æbler (medbring selv til fællespulje) samt dele stauder, krydderurter mv. Medbring gerne kaffe, te og/eller bagværk til fællesbordet.

Sted og tid: Den grønne sti kl. 14

De bedste hilsner Høst-udvalget

Overskudsæbler – plukkes og hentes i din have

Har du flere æbler i haven, end du selv kan bruge, har du mulighed for at få dem plukket og hentet af grundejer på Frugthegnet, der gerne vil overtage dem til most ; )

Kære Frugthegnets beboere

Frugthegnets haver rummer mange frugttræer, først og fremmest æbletræer, og det er så fint; ). Jeg ser imidlertid hvert år at mange af de fine æbler går til, fordi de ikke rigtig bliver brugt til noget.

Jeg kunne selv godt tænke mig at lave noget most ud af nogle af disse æbler. Giv derfor gerne besked, hvis du vil “af” med dine overskudsæbler. Så kommer jeg forbi og henter dem. Hvis du selv er interesseret i at lave noget most, men måske ikke rigtigt kan overskue arbejdet, så kan vi måske lave noget most sammen og dele udbyttet i porten.

Jeg kommer i givet fald selv for at plukke æblerne. Nedfaldsæbler har ingen interesse, da de ofte har orme eller er begyndt at rådne – men jeg hjælper gerne med lige at rydde dem af vejen.

Ring eller SMS, så finder vi ud af noget.

På forhånd tak! Joachim, FH 19, 40108192

Facebookgruppe ‘Frugthegnet’ oprettet

FH40 har taget initiativ til at oprette en facebookgruppe med navnet ’Frugthegnet’.

Facebookgruppen kan bruges til, at grundejere i foreningen kan sende og udveksle korte beskeder og anden information, som kan have generel interesse.

Kommunens ordning om renholdelse af rendestensbrønde og fejning er opsagt sidste efterår,
og bestyrelsen opfordrer til, at vi i fællesskab gør en indsats.

Vi mødes kl. 10.30 ved den Grønne Sti.

Dagens opgaver:
Vi fejer/rengør rendestenen – primært ud for egne grunde
Vi tømmer rendestensbrøndene med foreningens kloakrensere

Kl. 12 mødes vi igen ved den Grønne Sti til kølige og varme drikke.

Konceptet for dagen er ‘Forebyggelse er bedre’.

Læs mere om fejesøndagen og om status på kommunens opsigelse af vedligeholdelse af vejen i brevet ”Forebyggelse er bedre end helbredelse” her.

 

 

 

 

Så er invitationen til Frugthegnets årlige sommerfest omdelt – med kagekonkurrence, leg på stien, øst-vest tovtrækning, fælles spisning/grill og sidst men ikke mindst i år med musisk indslag. Husk tilmelding senest den 14. august.

Festudvalget håber at se alle husstande til årets sommerfest.

VEJFEST LØRDAG D. 17. AUGUST

GF Frugthegnets årlige vejfest på den grønne sti er for unge, gamle, nye og erfarne!

Kl.12:00 – Opsætning af telte og borde

Alle hjælper til og sørger for egne siddepladser

Kl.14:30 – Kagekonkurrence og Fælles kaffe/te

Der dystes i disciplinerne bedste udseende… på kagen… og bedste smag. Dem der ønsker at stille op i kagekonkurrencen, møder op med kagen kl.14.15.
Medbring gerne en kande kaffe / te til fælles-bordet og eget service.

Kl.15:30 – Leg på stien– Husk håndører jf. nedenstående

Alle kan byde ind med en bod f.eks. dåsekast, flødebollemaskine, stangspring mm. Angiv på tilmeldingssnippen om I laver en bod og hvilken. Man kan tage en pris på et par kroner for at få dækket omkostningerne til boden. Er der ingen, der melder sig med boder, vil der være fri leg og måske en fodboldkamp eller rundbold.

Kl. 17:00 – Velkomst og Mad på grill

Det skal endnu en gang afklares hvem der er stærkest, vest eller øst?

Alle bidrager med en ret til buffeten og medbringer eget kød til grillen, drikkevarer samt service.

God mulighed for samvær på tværs for både små og store – gentagelse fra sidste års succes med at de mindre børn spiser først og derefter de resterende.

Efter spisetid– Det er ikke Bob eller Ed der spiller, men Arvid fra nr. 14

 

 

 

Vi glæder os til at se jer – S.U. senest 14. august i postkasse eller via mobilpay.

Hilsen Niels (FH36) og Jacob (FH58)

 

Fra nr. __________  deltager _________   voksne og  __________ børn

Der vedlægges ___________kr. (10 kr pr. person), alternativt Mobilpay: 60216967

Vi ønsker at bidrage med følgende bod til eftermiddagsarrangementet:

Generalforsamlingen i år var meget velbesøgt. Bestyrelsen takker for opbakningen.

Referat af generalforsamlingen er nu omdelt og kan læses her

Privat ordning for vinterbekæmpelse vedtaget

Ordning for vinterbekæmpelse var ét af de store emner på dagsordenen på generalforsamlingen. Der blev ved simpelt flertal vedtaget, at grundejerforeningen indgår en aftale med en privat leverandør om vintervedligeholdelse af Frugthegnet gældende fra den kommende vintersæson 2019/2020 og gældende for alle grundejere på Frugthegnet.

Kontingentet for 2019/20 blev fastsat til:

Grundejere med pligter på Frugthegnet: kr. 650

Grundejere på Virumvej uden pligter på Frugthegnet: kr. 200

 

 

Indkøb af kompostkværn og stort partytelt

Der blev på generalforsamlingen vedtaget, at foreningen køber et lettere brugt partytelt 5×10 m samt en kompostkværn.

Bestyrelsen informerer, når de er indkøbt og kan lejes via hjemmesiden.

Hvis du allerede nu skal holde en fest, kan du her booke et af de nuværende telte på foreningens hjemmeside – og alle de øvrige redskaber, som foreningen har indkøbt:

Partytelte, grill, popcornmaskine,  plænelufter, højtryksrenser, stiger,  kloakrensere, pælespade og sidst men ikke mindst æblepresser.

Fejeweekend den 15. september kl. 10.30

Den første fejeweekend blev holdt den 10.-11. maj, og den følges op af en fælles fejeweekend på Frugthegnet den 14.-15. september. Der vil være mulighed for at mødes ved Den Grønne Sti søndag kl. 10.30 inden, at fejningen går i gang.

Undersøgelse af fælles ordning for rensning af rendestensbrønde

Aftalen med kommunen om rensning af rendestensbrønde er, som aftalen om vinterbekæmpelse, opsagt. Bestyrelsen er ved at undersøge muligheder for en fælles løsning for i år og forventer også at stille forslag på næste generalforsamling.

Det er grundejeren ud for hvis grund, at rendestensbrønden befinder sig, der har ansvaret for renholdelse. Foreningen har 2 kloakrensere, der kan anvendes frit, når de bliver brugt til brøndene på vejen, men husk at booke.

Nyt om vedligeholdelsesaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune

Bestyrelsen deltog den 14. maj i dialogmøde med borgmester Sofia Osmani. På mødet oplyste kommunen, at kommunen er nødt til at opsige vedligesholdelsesordninger for private fællesveje.

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer forud for opsigelsen af den nuværende vedligeholdelsesordning at tilbyde en ny ordning. Idet det kan kræve en lovændring, er tidshorisonten ikke bekendt. Under alle omstændigheder vil vejene skulle bringes i god stand inden, at vedligeholdelseskontrakterne opsiges.

Læs mere på kommunens hjemmeside her

Bestyrelsen vil informere så snart, at vi modtager ny information om vedligeholdelsesaftalen.

Nyt fra Festudvalget – sommerfest den 17. august 2019

Sæt kryds i kalenderen for sommerfest lørdag den 17. august. Festudvalget er i fuld gang med at tilrettelægge et program, og der vil være festlige indslag for både voksne og børn. Festudvalget og bestyrelsen opfordrer alle til at deltage.

Den ordinære generalforsamling 2019 

Der blev den 30. april afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Frugthegnet. Referat af mødet udsendes efter det første bestyrelsesmøde.

Vintervedligeholdelse af Frugthegnet

På generalforsamlingen blev der vedtaget, at der via grundejerforeningen indgåes en aftale med en privat leverandør om vintervedligeholdelse (snerydning og saltning) af Frugthegnet. Bestyrelsen går videre med dette og informerer, når der er nyt.

Fejeweekend den 11.-12. maj 2019

Bestyrelsen opfordrer til, at vi på Frugthegnet har fejeweekend to gange årligt samt, at vi hjælper hinanden med opgaven. Første gang den 11.-12. maj 2019.

Husk, at den enkelte grundejer har pligt til at renholde vejen og fortorvet ud for matriklen.

Møde på Rådhuset om fremtidens affaldsordninger i Lyngby-Taarbæk Kommune den 8. maj 2019 kl. 19-20.30

Bestyrelsen har modtaget nedenstående invitation fra Lyngby-Taarbæk Kommune om fremtidens affaldsordninger:

Kom og hør om kommunens planer for, hvordan det i fremtiden skal være endnu nemmere at sortere mere affald til genanvendelse.

Det er allerede i dag nemt at sortere fx plast og metal i beholdere lige ved husstanden. Fremover skal det også være muligt at sortere madaffald, tekstiler og pap på en nem måde, så vi sikrer at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt.

Kommunen har også planer om at ændre ordningen for haveaffald, så den kommer til at omfatte alle husstande og så der også kan afleveres sække og grenbundter.

Der vil være forskellige stande, hvor vi fortæller om affaldets vej, fremviser affaldsbeholdere og svarer på alle dine spørgsmål om affald.

Tid: Onsdag den 8. maj kl. 19.00-20.30

Sted: Rådhuset, Lyngby Torv 17, i kantinen på 5. Sal

Borgermøde i Virumhallerne: ’Gør dit område trygt’ mandag den 20. maj 2019 kl. 17.30-20

Få gode råd til at undgå indbrud, når Det Kriminalpræventive Råd, Realdania, Bolius, og Trygfonden sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune og Nordsjællands Politi inviterer til borgermøde i Virumhallerne, Hal 2, Geels Plads 40, 2830 Virum

Tilmelding senest den 16. maj 2019 via dette link: botrygt.dk/lyngby-taarbaek

Se invitation her.

Ordinær generalforsamling

Generalforsamling holdes tirsdag den 30. april 2019 kl. 19 (bemærk korrigeret ugedag) i selskabslokale A i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257.

Indkaldelse er omdelt og findes på hjemmesiden. Der serveres kaffe, te og kage.

Et af de centrale punkter er forslag fra bestyrelsen om vintervedligeholdelse.

Bestyrelsen foreslår, at der indkøbes en kompostkværn og et større, lettere brugt telt. Det forudsætter, at der er én eller flere, der ønsker at opbevare de nye ting. Henvend dig gerne inden generalforsamlingen til bestyrelsen om dette.

Vær opmærksom på, at forslag fra foreningens medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der ønskes 1-2 nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis du ønsker at være med i bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen inden for at høre om bestyrelsesarbejdet.

Husk, at du/I kan udfylde fuldmagt, hvis I er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen.

Vel mødt.

Havecontainere og fejeweekend

Containere opstilles i weekenden fra den 3. – 5. maj 2019.

Containere er kun til haveaffald. Fliser, sten, jord, rødder og øvrigt affald må ikke fyldes i containere. Haveaffaldet bedes skåret i stykker af højst 1 meters længde.

Alle bedes medvirke til, at der skabes plads til mest muligt og holdes orden.

Bestyrelsen forelår, at der afholdes fejeweekend 1-2 gange årligt. Den enkelte grundejer har pligt til at renholde fortorv og vej ud for matriklen. Det foreslås, at der fejes weekenden efter, at containerne har været sat op samt, at vi hjælper hinanden med dette. Emnet tages op på generalforsamlingen.

Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes den 30. april 2019 kl. 19 i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257.

På mødet vil et væsentligt punkt være fælles vintervedligeholdelsesordning via kommunal eller privat aftale.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan du anvende en fuldmagt, som kan findes på hjemmesiden.


Leje af redskaber

Husk, at du kan leje foreningens redskaber på hjemmesiden. Der er telte, grill, højtryksrenser, stiger, pælespade, plænelufter, kloakrenser samt popcornmaskine og æblepresser.

Idet den gamle tøndegrill ikke har været udlejet gennem længere tid, er den, som tidligere annonceret, ikke længere mulig at leje. Der er fortsat mulighed for at leje grill. Se beskrivelsen på hjemmesiden. Grillen er flyttet, så den nu opbevares i nr. 36.


Nyt fra Festudvalget

 

Fastelavnsfesten i år blev holdt den 2. marts og med stor tilslutning.

Festudvalget vil opfordre til, at flere melder sig til at arrangere kommende arrangementer; sommerfest, høstfest eller et helt nyt tiltag.

Skriv gerne til bestyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden, hvis du gerne vil bidrage eller har en idé til et arrangement.

Vintervedligeholdelse af Frugthegnet

Bestyrelsen har modtaget mange input om vintervedligeholdelse af Frugthegnet. Tak for bemærkninger, som vil indgå i det videre arbejde med forslag til fælles løsning.

Der bliver ingen fælles ordning i vinteren 2018/2019, så alle grundejere skal derved stå for vintervedligeholdelse på fortorv og vej ud for den enkelte matrikel.

Bestyrelsen vil undersøge både muligheder for tilslutning til en kommunal ordning i vinteren 2019/2020 og frem og for en privat ordning. I brevet fra Lyngby-Taarbæk Kommune om vintervedligeholdelse af Frugthegnet fremgår følgende:

”Såfremt der på en privat fællesvej både er grundejere, der tilkendegiver og ikke tilkendegiver interesse for, at kommunen overtager grundejerens forpligtelser, vil der opstå ”huller” i afviklingen af ydelser på vejen. Sådanne ”huller” kan ikke håndteres for så vidt angår vinteren 2018/2019. Dette er én af de problemstillinger, som kommunen arbejder videre med i den eventuelle udformning af en model for de kommende vintre.”

 

 

 


Referater fra bestyrelsesmøder

Referater af bestyrelsesmøder afholdt i 2018 kan findes her.


Hjertestarter

Vær opmærksom på, hvis behovet skulle opstå, at der er flere hjertestartere i lokalområdet.

Oversigt over hjertestarter kan fx findes her.

Bestyrelsen har flere gange vendt emnet om hjertestarter på Frugthegnet, men indtil videre henvises til de hjertestartere, der er placeret i lokalområdet.


Nyt fra festudvalget

 

Festudvalget holder traditionen tro Fastelavnsfest på den grønne sti, og datoen er i år søndag den 3. marts 2019 kl. 11.

Der vil være tøndeslagning for både voksne og børn.
Invitation med tilmeldingsblanket er omdelt.
Tilmelding til Charlotte, FH34.

 

 

 

 

Hvis du gerne vil være med til at arrangere kommende arrangementer i festudvalget,  er du meget velkommen til at skrive til bestyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden.

Ingen kommunal aftale om vinterbekæmpelse på Frugthegnet

Lyngby-Taarbæk Kommunes ordning for vinterbekæmpelse (saltning og snerydning) på vejbanen på de private fællesveje for vinteren 2018/2019 blev ikke indført for Frugthegnet.

Bestyrelsen i GF Frugthegnet forsøgte i november at indhente underskrifter om tilkendegivelse af interesse fra grundejerne på Frugthegnet om en sådan aftale med kommunen. Der var tilkendegivelse af interesse fra 88 ud af 90 grundejere (indregnet Virumvej 99 og 101). Én grundejer ønskede ikke at underskrive og én grundejer traf bestyrelsen ikke.

På grundlag af dette har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt, at idet der ikke var 100 % tilslutning, kommer Frugthegnet ikke med i den kommunale vintervedligeholdelse denne vinter.

 

Den enkelte grundejer på Frugthegnet har derved ansvaret for vinterbekæmpelse af vejen ud for hver enkelt matrikel og evt. uheld på vejen, der kan tilskrives mangelfuld vinterbekæmpelse. Hvis aftale var indgået med kommunen, ville kommunen have overtaget dette ansvar for vejen.

Vær opmærksom på, at den enkelte grundejer har tilsvarende ansvar for vinterbekæmpelse af fortorvet.

Der kan hentes grus i grusbeholderen placeret ved den grønne sti.

Bestyrelsen vil på kommende bestyrelsesmøder drøfte de fremtidige muligheder.

 

 

Se brev fra kommunen om mulighed for vinterbekæmpelse 2018/2019 her

Se brev fra kommunen om ingen kommunal vinterbekæmpelse på Frugthegnet i vinteren 2018/2019 her

 • Niels Rosenmeier nr 67 - Hej
  Den aftale som blev indgået tidligere med Kommunen om vinterbekæmpelse mener jeg at huske at den var ikke enstemmig blandt grundejerne – men blev gennemført alligevel – så kunne man ikke forsøge at gå tilbage til Kommunen med dette in mente, og så må vi andre 99 betale for vedkommende – det giver jo ikke mening at en person kan spærre for det store flertal.

  Da bestyrelsen kender navnet på den grundejer som ikke vil deltage i fællesskabet – kunne de evt. jkontakte vedkommende såfremt den pågældne ikke overholder forpligtigelsen med at feje for egen dør og kørebane – således at vedkommende kunne se effekten af ikke at være med.Svarfortryd

Vinterbekæmpelse på Frugthegnet fremover

Lyngby-Taarbæk Kommune har efter yderligere dialog med øvrige myndigheder fundet en model for hvordan, der kan etableres en ordning for vinterbekæmpelse (saltning og snerydning) på vejbanen på de private fællesveje.

Kommunen har skrevet til grundejerforeningerne for de private fællesveje. Informationen er også tilgængelig på kommunens hjemmeside: http://www.ltk.dk/faellesveje.vinter

Alle grundejere har pligt til at vinterbekæmpe på vejbanen ligesom, at man har på fortovet.

I første omgang skal hver enkelt vej tilkendegive, om man er interesseret i at modtage pris for deltagelse i en eventuel ordning. Da ordningen i princippet er et påbud kræves tilsagn fra alle grundejere i form af en underskrift.

Der er deadline for at indsende underskrifter torsdag den 15. november 2018 til vinterbekæmpelse i vinteren 2018/19. Bestyrelsen vil derfor i de kommende dage forsøge at indsamle underskrifter fra alle grundejere på Frugthegnet for i første omgang at kunne modtage et tilbud på, hvad snerydning og saltning på Frugthegnet vil koste.

Kommunens udmelding er, at ordningen vil koste mellem 800 og 2000 kr. pr. grundejer pr. år, men da vi på Frugthegnet har relativt smalle grunde, vil bestyrelsen overfor kommunen argumentere for, at prisen for Frugthegnet bør være i den lave ende. Prisen for den gamle ordning ville have været 713 kr. i 2018, hvis der var blevet opkrævet for et helt år (jf. brev fra kommunen 30. august 2018).


Referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder

Referat af generalforsamling er tidligere omdelt til alle husstande og kan derudover findes på foreningens hjemmeside www.frugthegnet.dk.

På hjemmesiden kan du også finde referater af bestyrelsesmøder.

Trafikmåling på Frugthegnet og Virumvej blev drøftet i forbindelse med vejudvalgets beretning. Der blev i hhv. 2007 og 2009 foretaget trafikmåling på Virumvej og Frugthegnet. Du kan se resultatet af målingerne på foreningens hjemmeside under følgende link:

http://www.frugthegnet.dk/trafikmaaling/

 

Leje af redskaber mv.

Husk, at du på foreningens hjemmeside kan leje forskellige redskaber.  Dette omfatter stiger og kloakrenser samt festtelte, popcornmaskine og grill.

Derudover er der i år kommet følgende nye redskaber til: æblepresser, højtryksrenser, pælespade og mosfjerner/vertikalskærer

Hvis du skal have most af sæsonens æbler eller renset din indkørsel inden vinteren, kan du booke redskaberne på hjemmesiden.

Den store tøndegrill har ikke været udlejet igennem længere tid, og bestyrelsen vil derfor høre om nogen er interesseret i at overtage den privat. Kontakt bestyrelsen inden udgangen af november, hvis du er interesseret.

 

 

 

Kontingent

Der er udsendt brev om betaling af kontingent på 200 kr. til foreningen. Hvis du ikke har betalt endnu, så er hermed påmindelse og med info om betalingsmuligheder:

MobilePay

Overfør 200 kr. til Grundejerforeningen Frugthegnets MobilePay nr. 49370.

HUSK at skrive din adresse i tekstfeltet. Fx FH87 eller VV103A.

Overførsel til forreningens bankkonto

Foreningens bankkonto: reg. nr. 1551 konto nr. 3182069574

HUSK at skrive din adresse i tekstfeltet. Fx FH 87 eller VV 103A.

Indbetalingskort

Du kan få udleveret et indbetalingskort ved at kontakte bestyrelsen.

 

Behandling af personoplysninger

Bestyrelsen anmoder via hjemmesiden om, at den enkelte grundejer afgiver navn og adresse samt kontaktoplysninger i form af e-mailadresse og tlf.nr.  i forbindelse med tilmelding til mailinglisten og ved bookning af grundejerforeningens fælles redskaber.

Mailingliste

Grundejerforeningens mailingliste anvendes til at udsende nyhedsbreve fra bestyrelsen, festudvalg og andre udvalg nedsat af bestyrelsen samt fra andre grundejere i foreningen.

Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt en e-mail, hvor bestyrelsen beder dig om at bekræfte din tilmelding. Du bekræfter derved, at de oplysninger, som du har afgivet, må anvendes til brug for bestyrelsens administration af mailinglisten.

Du kan til enhver tid afmelde dig mailinglisten ved at kontakte bestyrelsen eller ved at klikke på ‘Afmeld’, når du modtager et nyhedsbrev.

Kalenderbookning

Kalenderbookningen på grundejerforeningens hjemmeside anvendes til at administrere leje af foreningens redskaber mv. Bestyrelsen/webmaster og den, der opbevarer det redskab, som der bookes, får oplyst kontaktoplysninger på den grundejer, der ønsker at booke redskabet. Derudover anvendes oplysningerne af kassereren til at sikre, at der er betalt for udlejningen af redskabet.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du til enhver tid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 • Carsten Grønning - Vil bare sige tak for den fine hjemmeside og det solide frivillige arbejde. Det ser bare super godt ud og kommunikationen er klar og tydelig….

  Hilsen fra Carsten i 55 ..Svarfortryd

ÆBLETID OG HØSTKOMSAMMEN SØNDAG D. 7. OKTOBER 2018

Æblesæsonen er kommet tidligt i år, så måske vil mange gerne i gang med at høste og moste allerede nu. Grundejerforeningen har indkøbt en stor æblepresse, som kan lejes for 80 kr. pr. døgn – se mere om æblepressen her.

Søndag den 7. oktober kl. 14 inviteres der til hyggelig Høst-komsammen på den grønne sti, hvor vi kårer årets højeste solsikke samt årest tungeste squash. Da vejret har spillet os et puds i år, er det ok allerede nu at dokumentere solsikke-højde og squash-vægt fotografisk 🙂

Desuden vil der være mulighed for at bytte stauder og andre planter. Så fyld trillebøren og kig forbi til en kop kaffe/te og et stykke kage.

Æblekværn og -presse vil også være til rådighed den dag. Og hvem ved, måske vil flødebollemaskinen også være at finde på den grønne sti.

Mange hilsner
Kathrine (FH40) og Mia (FH58)

T i l m e l d   m a i l l i s t e