Den ordinære generalforsamling 2019 

Der blev den 30. april afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Frugthegnet. Referat af mødet udsendes efter det første bestyrelsesmøde.

Vintervedligeholdelse af Frugthegnet

På generalforsamlingen blev der vedtaget, at der via grundejerforeningen indgåes en aftale med en privat leverandør om vintervedligeholdelse (snerydning og saltning) af Frugthegnet. Bestyrelsen går videre med dette og informerer, når der er nyt.

Fejeweekend den 11.-12. maj 2019

Bestyrelsen opfordrer til, at vi på Frugthegnet har fejeweekend to gange årligt samt, at vi hjælper hinanden med opgaven. Første gang den 11.-12. maj 2019.

Husk, at den enkelte grundejer har pligt til at renholde vejen og fortorvet ud for matriklen.

Møde på Rådhuset om fremtidens affaldsordninger i Lyngby-Taarbæk Kommune den 8. maj 2019 kl. 19-20.30

Bestyrelsen har modtaget nedenstående invitation fra Lyngby-Taarbæk Kommune om fremtidens affaldsordninger:

Kom og hør om kommunens planer for, hvordan det i fremtiden skal være endnu nemmere at sortere mere affald til genanvendelse.

Det er allerede i dag nemt at sortere fx plast og metal i beholdere lige ved husstanden. Fremover skal det også være muligt at sortere madaffald, tekstiler og pap på en nem måde, så vi sikrer at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt.

Kommunen har også planer om at ændre ordningen for haveaffald, så den kommer til at omfatte alle husstande og så der også kan afleveres sække og grenbundter.

Der vil være forskellige stande, hvor vi fortæller om affaldets vej, fremviser affaldsbeholdere og svarer på alle dine spørgsmål om affald.

Tid: Onsdag den 8. maj kl. 19.00-20.30

Sted: Rådhuset, Lyngby Torv 17, i kantinen på 5. Sal

Borgermøde i Virumhallerne: ’Gør dit område trygt’ mandag den 20. maj 2019 kl. 17.30-20

Få gode råd til at undgå indbrud, når Det Kriminalpræventive Råd, Realdania, Bolius, og Trygfonden sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune og Nordsjællands Politi inviterer til borgermøde i Virumhallerne, Hal 2, Geels Plads 40, 2830 Virum

Tilmelding senest den 16. maj 2019 via dette link: botrygt.dk/lyngby-taarbaek

Se invitation her.

Ordinær generalforsamling

Generalforsamling holdes tirsdag den 30. april 2019 kl. 19 (bemærk korrigeret ugedag) i selskabslokale A i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257.

Indkaldelse er omdelt og findes på hjemmesiden. Der serveres kaffe, te og kage.

Et af de centrale punkter er forslag fra bestyrelsen om vintervedligeholdelse.

Bestyrelsen foreslår, at der indkøbes en kompostkværn og et større, lettere brugt telt. Det forudsætter, at der er én eller flere, der ønsker at opbevare de nye ting. Henvend dig gerne inden generalforsamlingen til bestyrelsen om dette.

Vær opmærksom på, at forslag fra foreningens medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der ønskes 1-2 nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis du ønsker at være med i bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen inden for at høre om bestyrelsesarbejdet.

Husk, at du/I kan udfylde fuldmagt, hvis I er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen.

Vel mødt.

Havecontainere og fejeweekend

Containere opstilles i weekenden fra den 3. – 5. maj 2019.

Containere er kun til haveaffald. Fliser, sten, jord, rødder og øvrigt affald må ikke fyldes i containere. Haveaffaldet bedes skåret i stykker af højst 1 meters længde.

Alle bedes medvirke til, at der skabes plads til mest muligt og holdes orden.

Bestyrelsen forelår, at der afholdes fejeweekend 1-2 gange årligt. Den enkelte grundejer har pligt til at renholde fortorv og vej ud for matriklen. Det foreslås, at der fejes weekenden efter, at containerne har været sat op samt, at vi hjælper hinanden med dette. Emnet tages op på generalforsamlingen.

Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes den 30. april 2019 kl. 19 i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257.

På mødet vil et væsentligt punkt være fælles vintervedligeholdelsesordning via kommunal eller privat aftale.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan du anvende en fuldmagt, som kan findes på hjemmesiden.


Leje af redskaber

Husk, at du kan leje foreningens redskaber på hjemmesiden. Der er telte, grill, højtryksrenser, stiger, pælespade, plænelufter, kloakrenser samt popcornmaskine og æblepresser.

Idet den gamle tøndegrill ikke har været udlejet gennem længere tid, er den, som tidligere annonceret, ikke længere mulig at leje. Der er fortsat mulighed for at leje grill. Se beskrivelsen på hjemmesiden. Grillen er flyttet, så den nu opbevares i nr. 36.


Nyt fra Festudvalget

 

Fastelavnsfesten i år blev holdt den 2. marts og med stor tilslutning.

Festudvalget vil opfordre til, at flere melder sig til at arrangere kommende arrangementer; sommerfest, høstfest eller et helt nyt tiltag.

Skriv gerne til bestyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden, hvis du gerne vil bidrage eller har en idé til et arrangement.

Vintervedligeholdelse af Frugthegnet

Bestyrelsen har modtaget mange input om vintervedligeholdelse af Frugthegnet. Tak for bemærkninger, som vil indgå i det videre arbejde med forslag til fælles løsning.

Der bliver ingen fælles ordning i vinteren 2018/2019, så alle grundejere skal derved stå for vintervedligeholdelse på fortorv og vej ud for den enkelte matrikel.

Bestyrelsen vil undersøge både muligheder for tilslutning til en kommunal ordning i vinteren 2019/2020 og frem og for en privat ordning. I brevet fra Lyngby-Taarbæk Kommune om vintervedligeholdelse af Frugthegnet fremgår følgende:

”Såfremt der på en privat fællesvej både er grundejere, der tilkendegiver og ikke tilkendegiver interesse for, at kommunen overtager grundejerens forpligtelser, vil der opstå ”huller” i afviklingen af ydelser på vejen. Sådanne ”huller” kan ikke håndteres for så vidt angår vinteren 2018/2019. Dette er én af de problemstillinger, som kommunen arbejder videre med i den eventuelle udformning af en model for de kommende vintre.”

 

 

 


Referater fra bestyrelsesmøder

Referater af bestyrelsesmøder afholdt i 2018 kan findes her.


Hjertestarter

Vær opmærksom på, hvis behovet skulle opstå, at der er flere hjertestartere i lokalområdet.

Oversigt over hjertestarter kan fx findes her.

Bestyrelsen har flere gange vendt emnet om hjertestarter på Frugthegnet, men indtil videre henvises til de hjertestartere, der er placeret i lokalområdet.


Nyt fra festudvalget

 

Festudvalget holder traditionen tro Fastelavnsfest på den grønne sti, og datoen er i år søndag den 3. marts 2019 kl. 11.

Der vil være tøndeslagning for både voksne og børn.
Invitation med tilmeldingsblanket er omdelt.
Tilmelding til Charlotte, FH34.

 

 

 

 

Hvis du gerne vil være med til at arrangere kommende arrangementer i festudvalget,  er du meget velkommen til at skrive til bestyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden.

Ingen kommunal aftale om vinterbekæmpelse på Frugthegnet

Lyngby-Taarbæk Kommunes ordning for vinterbekæmpelse (saltning og snerydning) på vejbanen på de private fællesveje for vinteren 2018/2019 blev ikke indført for Frugthegnet.

Bestyrelsen i GF Frugthegnet forsøgte i november at indhente underskrifter om tilkendegivelse af interesse fra grundejerne på Frugthegnet om en sådan aftale med kommunen. Der var tilkendegivelse af interesse fra 88 ud af 90 grundejere (indregnet Virumvej 99 og 101). Én grundejer ønskede ikke at underskrive og én grundejer traf bestyrelsen ikke.

På grundlag af dette har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt, at idet der ikke var 100 % tilslutning, kommer Frugthegnet ikke med i den kommunale vintervedligeholdelse denne vinter.

 

Den enkelte grundejer på Frugthegnet har derved ansvaret for vinterbekæmpelse af vejen ud for hver enkelt matrikel og evt. uheld på vejen, der kan tilskrives mangelfuld vinterbekæmpelse. Hvis aftale var indgået med kommunen, ville kommunen have overtaget dette ansvar for vejen.

Vær opmærksom på, at den enkelte grundejer har tilsvarende ansvar for vinterbekæmpelse af fortorvet.

Der kan hentes grus i grusbeholderen placeret ved den grønne sti.

Bestyrelsen vil på kommende bestyrelsesmøder drøfte de fremtidige muligheder.

 

 

Se brev fra kommunen om mulighed for vinterbekæmpelse 2018/2019 her

Se brev fra kommunen om ingen kommunal vinterbekæmpelse på Frugthegnet i vinteren 2018/2019 her

  • Niels Rosenmeier nr 67 - Hej
    Den aftale som blev indgået tidligere med Kommunen om vinterbekæmpelse mener jeg at huske at den var ikke enstemmig blandt grundejerne – men blev gennemført alligevel – så kunne man ikke forsøge at gå tilbage til Kommunen med dette in mente, og så må vi andre 99 betale for vedkommende – det giver jo ikke mening at en person kan spærre for det store flertal.

    Da bestyrelsen kender navnet på den grundejer som ikke vil deltage i fællesskabet – kunne de evt. jkontakte vedkommende såfremt den pågældne ikke overholder forpligtigelsen med at feje for egen dør og kørebane – således at vedkommende kunne se effekten af ikke at være med.Svarfortryd

Vinterbekæmpelse på Frugthegnet fremover

Lyngby-Taarbæk Kommune har efter yderligere dialog med øvrige myndigheder fundet en model for hvordan, der kan etableres en ordning for vinterbekæmpelse (saltning og snerydning) på vejbanen på de private fællesveje.

Kommunen har skrevet til grundejerforeningerne for de private fællesveje. Informationen er også tilgængelig på kommunens hjemmeside: http://www.ltk.dk/faellesveje.vinter

Alle grundejere har pligt til at vinterbekæmpe på vejbanen ligesom, at man har på fortovet.

I første omgang skal hver enkelt vej tilkendegive, om man er interesseret i at modtage pris for deltagelse i en eventuel ordning. Da ordningen i princippet er et påbud kræves tilsagn fra alle grundejere i form af en underskrift.

Der er deadline for at indsende underskrifter torsdag den 15. november 2018 til vinterbekæmpelse i vinteren 2018/19. Bestyrelsen vil derfor i de kommende dage forsøge at indsamle underskrifter fra alle grundejere på Frugthegnet for i første omgang at kunne modtage et tilbud på, hvad snerydning og saltning på Frugthegnet vil koste.

Kommunens udmelding er, at ordningen vil koste mellem 800 og 2000 kr. pr. grundejer pr. år, men da vi på Frugthegnet har relativt smalle grunde, vil bestyrelsen overfor kommunen argumentere for, at prisen for Frugthegnet bør være i den lave ende. Prisen for den gamle ordning ville have været 713 kr. i 2018, hvis der var blevet opkrævet for et helt år (jf. brev fra kommunen 30. august 2018).


Referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder

Referat af generalforsamling er tidligere omdelt til alle husstande og kan derudover findes på foreningens hjemmeside www.frugthegnet.dk.

På hjemmesiden kan du også finde referater af bestyrelsesmøder.

Trafikmåling på Frugthegnet og Virumvej blev drøftet i forbindelse med vejudvalgets beretning. Der blev i hhv. 2007 og 2009 foretaget trafikmåling på Virumvej og Frugthegnet. Du kan se resultatet af målingerne på foreningens hjemmeside under følgende link:

http://www.frugthegnet.dk/trafikmaaling/

 

Leje af redskaber mv.

Husk, at du på foreningens hjemmeside kan leje forskellige redskaber.  Dette omfatter stiger og kloakrenser samt festtelte, popcornmaskine og grill.

Derudover er der i år kommet følgende nye redskaber til: æblepresser, højtryksrenser, pælespade og mosfjerner/vertikalskærer

Hvis du skal have most af sæsonens æbler eller renset din indkørsel inden vinteren, kan du booke redskaberne på hjemmesiden.

Den store tøndegrill har ikke været udlejet igennem længere tid, og bestyrelsen vil derfor høre om nogen er interesseret i at overtage den privat. Kontakt bestyrelsen inden udgangen af november, hvis du er interesseret.

 

 

 

Kontingent

Der er udsendt brev om betaling af kontingent på 200 kr. til foreningen. Hvis du ikke har betalt endnu, så er hermed påmindelse og med info om betalingsmuligheder:

MobilePay

Overfør 200 kr. til Grundejerforeningen Frugthegnets MobilePay nr. 49370.

HUSK at skrive din adresse i tekstfeltet. Fx FH87 eller VV103A.

Overførsel til forreningens bankkonto

Foreningens bankkonto: reg. nr. 1551 konto nr. 3182069574

HUSK at skrive din adresse i tekstfeltet. Fx FH 87 eller VV 103A.

Indbetalingskort

Du kan få udleveret et indbetalingskort ved at kontakte bestyrelsen.

 

Behandling af personoplysninger

Bestyrelsen anmoder via hjemmesiden om, at den enkelte grundejer afgiver navn og adresse samt kontaktoplysninger i form af e-mailadresse og tlf.nr.  i forbindelse med tilmelding til mailinglisten og ved bookning af grundejerforeningens fælles redskaber.

Mailingliste

Grundejerforeningens mailingliste anvendes til at udsende nyhedsbreve fra bestyrelsen, festudvalg og andre udvalg nedsat af bestyrelsen samt fra andre grundejere i foreningen.

Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt en e-mail, hvor bestyrelsen beder dig om at bekræfte din tilmelding. Du bekræfter derved, at de oplysninger, som du har afgivet, må anvendes til brug for bestyrelsens administration af mailinglisten.

Du kan til enhver tid afmelde dig mailinglisten ved at kontakte bestyrelsen eller ved at klikke på ‘Afmeld’, når du modtager et nyhedsbrev.

Kalenderbookning

Kalenderbookningen på grundejerforeningens hjemmeside anvendes til at administrere leje af foreningens redskaber mv. Bestyrelsen/webmaster og den, der opbevarer det redskab, som der bookes, får oplyst kontaktoplysninger på den grundejer, der ønsker at booke redskabet. Derudover anvendes oplysningerne af kassereren til at sikre, at der er betalt for udlejningen af redskabet.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du til enhver tid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

  • Carsten Grønning - Vil bare sige tak for den fine hjemmeside og det solide frivillige arbejde. Det ser bare super godt ud og kommunikationen er klar og tydelig….

    Hilsen fra Carsten i 55 ..Svarfortryd

ÆBLETID OG HØSTKOMSAMMEN SØNDAG D. 7. OKTOBER 2018

Æblesæsonen er kommet tidligt i år, så måske vil mange gerne i gang med at høste og moste allerede nu. Grundejerforeningen har indkøbt en stor æblepresse, som kan lejes for 80 kr. pr. døgn – se mere om æblepressen her.

Søndag den 7. oktober kl. 14 inviteres der til hyggelig Høst-komsammen på den grønne sti, hvor vi kårer årets højeste solsikke samt årest tungeste squash. Da vejret har spillet os et puds i år, er det ok allerede nu at dokumentere solsikke-højde og squash-vægt fotografisk 🙂

Desuden vil der være mulighed for at bytte stauder og andre planter. Så fyld trillebøren og kig forbi til en kop kaffe/te og et stykke kage.

Æblekværn og -presse vil også være til rådighed den dag. Og hvem ved, måske vil flødebollemaskinen også være at finde på den grønne sti.

Mange hilsner
Kathrine (FH40) og Mia (FH58)

VEJFEST LØRDAG D. 18. AUGUST 2018

Vi håber, I kan deltage i GF Frugthegnets årlige sommerfest på den grønne sti.

 

Kl.12 – Opsætning af telte og borde

Alle hjælper til og sørger for egne siddepladser


Kl.14:30 – Kagekonkurrence og kaffedrikning

Der dystes i disciplinerne bedste udseende… på kagen… og bedste smag. Dem der ønsker at stille op i kagekonkurrencen, møder op med kagen kl.14.15.
Alle medbringer eget service og kaffe/te.


Kl.15:30 – Leg på stien – Husk håndører jf. nedenstående

Alle børn og voksne kan byde ind med en bod f.eks. dåsekast, flødebollemaskine, stangspring eller andet. Angiv på tilmeldingssnippen om I vil lave en bod og hvilken. Man kan tage en pris på et par kroner for at få dækket omkostningerne til boden. Er der ingen der melder sig med boder, vil der være fri leg og måske en fodboldkamp og tovtrækning.

Ønsker nogen at byde ind med en voksenaktivitet, gerne i forbindelse med velkomsten kl. 17, giv da festudvalget besked. Det kunne være korsang, øl-smagning, stomp eller andet.


Kl. 17 – Velkomst og Mad på grill

Alle bidrager med en ret til buffeten og medbringer eget kød til grillen, drikkevarer samt service.

Vi glæder os til at se jer – S.U. senest 17. august.

Hilsen Niels (FH36) og Kathrine (FH40)

 

 

 

 

Fra nr. __________  deltager _________   voksne og  __________ børn

Der vedlægges ___________kr. (10 kr pr. person)

Vi ønsker at bidrage med følgende bod til eftermiddagsarrangementet:

 

Ordinær generalforsamling

Husk generalforsamling på mandag den 30. april kl. 19. Indkaldelse er omdelt og findes på hjemmesiden.

Generalforsamlingen holdes i Selskabslokale A i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257.

Vel mødt.


Skilte opsat

Bestyrelsen har nu ved god hjælp fra andre i foreningen opsat to nye legende børn-skilte og to nabohjælpskilte.

Du/I kan også tilmelde jer nabohjælpordningen på www.nabohjælp.dk.Nye fælles redskaber

Højtryksrenser, plænelufter, pælespade og æblepresser kan nu bookes via hjemmesiden som de øvrige redskaber.

Alle redskaber som besluttet på sidste års generalforsamling er indkøbt af bestyrelsen.

Husk at aflevere redskaberne rengjorte mv.


Den Grønne Halvmaraton

SNIK Atletik afholder søndag den 29. april Den Grønne Halvmaraton.

Du kan i brevet fra SNIK Atletik se information om de begrænsninger, der vil være trafikalt i den forbindelse: Den Grønne Halvmaraton

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling

Sæt kryds i kalenderen den 30. april kl. 19, hvor den årlige generalforsamling holdes.

Indkaldelse vil snarest blive omdelt og sat på hjemmesiden.


Frivillig i foreningen

Hvis du har lyst til at bidrage med frivilligt arbejde i foreningen, er der gode muligheder.

Der er ledige pladser i bestyrelsen ved valget til bestyrelsen ved generalforsamlingen.

Der arbejdes fortsat i vejudvalget, som der vil blive orienteret om på generalforsamlingen, og du har også mulighed for at være med i dette udvalg.

Du kan også bidrage til sociale arrangementer som fx festudvalget til den årlige sommerfest.

Hvis du har andre gode idéer, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.


Nye fælles redskaber

Bestyrelsen har nu også købt en plænelufter/vertikalskærer og en højtryksrenser som vedtaget på sidste generalforsamling.

Det vil snart være muligt at booke de nye redskaber på hjemmesiden.


Containere til haveaffald

Bestyrelsen har bestilt 3 stk. containere til haveaffald til weekenden den 21.-22. april. De vil blive leveret den 20. april.

Det er lidt senere i år på grund af den kolde opstart på foråret.

 

 

 

 

 

 

 

Vores Sorgenfri 

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra foreningen ’Vores Sorgenfri’, om vi vil bidrage med en beskrivelse af Frugthegnet til et hæfte om Sorgenfris bygningskulturelle værdier.

Bestyrelsen har henvist til beskrivelsen af Frugthegnet på hjemmesiden.

Du kan se hæftet, som har titlen ’Hvad gør Sorgenfri til noget særligt’, på foreningens hjemmeside: www.voressorgenfri.dk

Nye fælles redskaber

På generalforsamling 2017 blev det besluttet, at bestyrelsen til foreningen indkøber følgende: Vertikalskærer, højtryksrenser, pælebor og -spade, æblepresser, nabohjælpskilte og legende børn-skilte.

Pælespade

Bestyrelsen har indkøbt en pælespade, som kan lejes for 10 kr. pr. dag og er placeret Frugthegnet 36. Pælespaden kan bookes via hjemmesiden som de øvrige redskaber.

Nabohjælpskilte og legende børn-skilte

Det er desuden lykkedes at få et gratis nabohjælp-skilt via den årlige lodtrækning hos Nabohjælp, som bestyrelsen har budt ind på.

Bestyrelsen har købt et ekstra skilt, så der kommer til at være et nabohjæpskilt i hver ende af Frugthegnet på modsatte side af legende børn-skiltet. Placeringen er blevet godkendt af kommunen.

De to legende børn-skilte vil også blive udskiftet.

Bestyrelsen opfordrer i øvrigt til, at foreningens medlemmer tilmelder sig Nabohjælp. Se mere på www.nabohjælp.dk

Øvrige redskaber mv.

De øvrige redskaber vil blive indkøbt i løbet af foråret, så de er klar til forårssæsonen.

 

Nyt MobilePay nr.

Grundejerforeningens MobilePay har fået nyt kortere nr. 49370

Vær opmærksom på det nye nummer ved bookning af redskaber, betaling af kontingent mv.

Det andet nr. er nedlagt.

 

Vejens tilstand

Bestyrelsen har indmeldt huller i vejen til kommunen, og en del af disse huller er blevet udbedret.

Kommunen er også i gang med at sænke brøndene på vejen, så overfladevand lettere kan løbe fra.

Du kan se de indmeldte huller mv. på http://www.ltk.dk/tip-kommunen

Alle har mulighed for at indmelde mangler mv. i forhold til fortove, veje, belysning mv. til kommunen.

Bestyrelsen opfordrer til, at vi i foreningen renholder fortove og kantsten ift. ukrudt mv. da det også har betydning for, om huller opstår ved kantstenen.

 

Status for arbejde om hastighedsnedsættelse

På Generalforsamlingen 2017 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle undersøge mulighed for hastighedsnedsættelse på vejen.

Bestyrelsen er ved at undersøge muligheder for dette via kommunen.

Hvis du ønsker at deltage i dette arbejde, kan du kontakte bestyrelsen.

Bestyrelsen opfordrer desuden til at køre langsomt på vejen.

 

Grusbeholderen ved den Grønne Sti

Grusbeholderen ved den Grønne Sti er flyttet til modsatte side af vejen, og hængsel på den er blevet udskiftet. Den vil blive fyldt med grus til fri benyttelse for medlemmer af grundejerforeningen.

 

Containerne kom i går fredag og bliver hentet mandag d. 24/4.

Og mon ikke de som vanligt bliver hurtigt fyldt op? Så husk at alt skal være i maks ca. 1 meters længde. Erfaringen viser dog alligevel at der kan skabes en del ekstra plads i containerne ved at kravle op i dem og hoppe på kvaset, og endnu bedre skære igennem med en motorsav, så der er stadig mulighed for at komme af med det sidste forårsaffald fra haven.

Indkaldelse til Generalforsamlingen er allerede husstandsomdelt og kan også ses herunder. Bemærk at der denne gang er særligt mange forslag til hvordan vi skal bruge foreningens formue og andre spændende ting, så mød op og vær med til at forme Frugthegnet. Bestyrelsen har ikke modtaget yderligere forslag fra Grundejerne.

Indkaldelse til GF Frugthegnets Generalforsamling 2017

GF-forslag-bestyrelsen-2017

Der indbydes til fastelavnsfest søndag d. 26. februar kl. 10.00 på den grønne sti. Der vil blive slået katten af tønden, og Frugthegnets kattekonger og dronninger fejres med boller, lun kakao og juice. Medbring gerne kaffe og te.
Der vil være tøndeslagning for både BØRN og VOKSNE (udklædning tilladt).
Prisen for arrangementet er 20 kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen.
 
Tilmelding senest torsdag d. 23. februar til Niels Kristensen, Frugthegnet 36 ved:
Aflevering af tilmeldingsblanket samt betaling eller
Mobilpay: 60 21 69 67 (husk at skrive antal tilmeldte)
 
Venlig hilsen
Philip og Niels

Hvem skal have Arkitekturprisen 2017?

Lyngby-Taarbæk Kommune uddeler i samarbejde med Bygningskultur Foreningen en arkitekturpris – og vi tænker, at I som grundejere må have nogle forslag til, hvem der skal modtage den.

Kandidater kan indstilles frem til den 29. marts ved at skrive til arkitekturpris@ltk.dk. Skriv hvorfor byggeriet nomineres og send også gerne et foto med.

Formålet med prisen er at sætte fokus på de mange eksempler på god arkitektur, der er i kommunen. Arkitekturprisen kan tildeles bygninger inden for to kategorier:

  1. Opførelse af vellykket bolig-, erhvervs- eller institutionsbyggeri
  2. Vellykket renovering eller ombygning.

Alle kan komme med forslag til kandidater. Bygninger, der indstilles, skal blot have adresse i Lyngby-Taarbæk Kommune og være opført, renoveret eller ombygget inden for de sidste fire år.

Prisen overrækkes ved et arrangement på Arkitekturens Dag den 02. oktober 2017. Se mere på www.ltk.dk/arktitekturpris

Vi ser frem til at modtage jeres forslag.

Mvh. Lyngby-Taarbæk Kommune og Bygningskultur Foreningen

 

Venlig hilsen

Lea Præstbro Nielsen
Planlægger

Center for Miljø og Plan

Plan og Erhverv
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Mobil: 21 56 69 57

E-mail: LEAPR@ltk.dk
Internet: www.ltk.dk

 

Generalforsamlingen er blevet fastsat til mandag d. 24. april 2017 kl. 19, så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Vi har de sidste år holdt generalforsamlingen i Sorgenfrivangs (højhusene) selskabslokaler, men da de er under restoration, vil stedet vil blive meldt ud senere og formel invitation vil blive husstandsomdelt som vanligt.

 

Som  opfølgning på vores vellykkede besøgsdag d 22 maj 2016 hvor 11 huse viste nogle gode indretningløsninger frem, får du her på hjemmesiden nu mulighed for at melde ind og dele nogle af de spændende løsninger/forbedringer der i tidens løb er blevet lavet på dit hus til glæde og inspiration for alle grundejere.

Denne erfaringsliste vil kunne bruges af alle os der søger råd og inspiration til kommende boligprojekter/-forbedringer – fx valg af løsning, materialer eller håndværkere. Du finder listen under det nye menupunkt Indretning/Byggeteknisk eller ved at klikke her.

T i l m e l d   m a i l l i s t e