Spring til indhold

Indkaldelse til DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING – 2024

 

Photo by Doru Lupeanu from FreeImagesDen ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 25. april 2024 kl. 19. Det foregår i Virum hallerne, mødelokal 1/2, Geels Plads 40 i Virum 

Indkaldelsen til generalforsamlingen er omdelt og kan også findes her. I materialet på hjemmesiden indgår også formandens beretning, regnskab for 2023/2024, budgetforslag for 2024/2025 samt information om ejendomsvurderinger, fjernvarme, Grønne Sti, årets aktiviteter på vejen og mere.

Vel mødt til generalforsamlingen.

Opfølgning på den nye ejendomsvurdering for 2020 og deklaration herfor

Bestyrelsen har nu været i kontakt med ejendomsvurderings-styrelsen og har på den baggrund et par opfølgende kommentarer og informationer til deklarationen for ejendomsvurderingen.

I følge ejendomsvurderingsstyrelsen har ca. 60 grundejere på Frugthegnet fået den endelige vurdering uden at gøre indsigelse eller at oplyse om servitutten, som begrænser og beskriver udnyttelsen af grundene på Frugthegnet

  1. Maksimal bebyggelsesprocent.
    En Kommuneplan er en form for hensigtserklæring/ramme for fremtidige lokalplaner og er som sådan ikke juridiskgældende. Det juridisk gældende er bygningsreglementet, lokalplaner og servitutter. Så på tros af at man i Lyngby Taarbæk kommune for Frugthegnet i kommuneplanen har besluttet/planlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 30% (Se 3.2.71 (ltk.dk)), så kan man ikke med baggrund i kommuneplanen begrænse bebyggelse på Frugthegnet til 30%. Der er ingen lokalplan på Frugthegnet, men der er en tinglyst servitut. Så det er altså bygningsreglementet og servitutten som begrænser anvendelsesmulighederne.
  2. Servitut.
    Vurderingsstyrelsen har ikke haft mulighed for at vurdere om der foreligger servitutter på ejendommen. Ejendomsvurderingsstyrelsen har mundtligt formidlet til bestyrelsen at vurderingen er at servitutten sætter væsentlige begrænsninger for udnyttelsen af grundene hvorpå den gælder. Det er altså blevet bekræftet at de er væsentligt at oplyse om servitutten og bestyrelsen vurderer derfor stadig at den bør udløse en reduktion i ejendomsvurderingen. Servitutten kan slås op på www.tinglysning.dk.

Har man modtaget den endelige ejendomsvurdering og ønsker at tilføje information om servitutten skal man klage over ejendomsvurderingen.

Bestyrelsen håber at ovenstående kan være en hjælp og hvis nogen har yderligere kommentarer som andre kunne have glæde af hører bestyrelsen gerne herom.

Opfølgning på ejendomsvurderinger

Vigtigt! Har du også fået deklaration for endelig ejendomsvurdering?

Flere har nu, fra vurderingsstyrelsen modtaget deklaration, der danner grundlag for den endelige ejendomsvurdering for 2020. Man har 4 uger til gratis at gøre indsigelser. Hvis man først klager når man har modtaget ejendomsvurderingen, skal man betale en klageafgift på ca. 1100kr.

Der er observeret væsentlige fejl og mangler i de deklaration bestyrelsen har kendskab til:

  1. Maksimal bebyggelsesprocent. Der bliver taget udgangspunkt i den generelle bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse, der er 40%. Imidlertid har man i Lyngby Taarbæk kommune for Frugthegnet besluttet en maksimal bebyggelsesprocent på 30%. Se 3.2.71 (ltk.dk)
  2. Servitut. Vurderingsstyrelsen har ikke haft mulighed for at vurdere om der foreligger servitutter på ejendommen. Bestyrelsens vurdering er at servitutterne på ejendommene på Frugthegnet bør udløse en lavere ejendomsvurdering da servitutten begrænser anvendelsesmulighederne af grundene. F.eks. må man ikke bygge i forhaverne. Servitutten kan slås op på www.tinglysning.dk og fremgår også af GFs hjemmeside: Deklaration (frugthegnet.dk)
  3. Grundens form (skalaværdi). Grundene på Frugthegnet er for de flestes vedkommende lange og smalle, hvilket man kan argumentere bør føre til en reduktion den såkaldte skalaværdi. Skalaværdien er et udstyk for hvor anvendelig grunden er. Der fremgår info på www.vurderingsportalen.dk
  4. Referenceejendomme. Man kan overveje om man synes at det bedste grundlag er sammenligning med øvrige ejendomme på Frugthegnet eller om vurderingsstyrelsens metode med at vurdere på ejendomme i en omkreds omkring ejendommen. Man kunne argumentere for at det grundlag der giver det mest retvisende værdi må være at sammenligne med ens ejendomme – altså øvrige ejendomme på Frugthegnet frem for med ejendomme på Oldenvej, Pergolavej og Kongestien. Hvad der kan virke mest rimeligt, kan man vurdere. Reference-ejendommene for ens ejendom fremgår af deklarationen.

Bestyrelsen har forsøgt at komme i kontakt med vurderingsstyrelsen for at gøre opmærksom på den fejlagtige angivelse af bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse på Frugthegnet som anset for at være en meget væsentlig og generel fejl.

Det er dog alene den enkelte grundejers ansvar at gøre indsigelse over deklarationen samt at vurdere hvad man vælger at anfægte.

Bestyrelsen håber at ovenstående kan være en hjælp og hvis nogen har yderligere kommentarer som andre kunne have glæde af hører bestyrelsen gerne herom.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen