Spring til indhold

Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelsen er allerede blevet husstandsomdelt, men i får den også på mail sammen med et nyt forslag fra et medlem af grundejerforeningen:

 

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING – 2016

Onsdag d. 27. april 2016 kl. 19:00

Selskabslokale A) i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257

 

DAGSORDEN

Valg af dirigent og referent

 1. Formandens beretning. Hovedemner fra bestyrelsens arbejde i året der gik
 2. Diverse information fra bestyrelsen
  1. Vejens tilstand, vedligeholdelse og renholdelse. Kommunens, foreningens og grundejernes ansvar
  2. Renholdelse af rendestensbrønde
  3. Princip for beskæring af levende hegn i skel – Hegnsloven i forhold til Oldenvej
  4. Foreningens bestyrelse har oprettet Mobilpay
  5. Fuldmagts-skabelon til afstemninger på generalforsamlingen
  6. Affaldssortering på Frugthegnet indføres september 2016
  7. Besøgsdag hos din nabo
  8. Overvejelser om hjertestarter
  9. Samarbejde med øvrige grundejerforeninger i området
  10. Genplantning af det grønne område
  11. ”Nabohjælp” skilte
 3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget for 2016/2017
  Urevideret regnskab for 2015/2016 og budgetforslag for 2016/2017 er vedlagt.
 4. Forslag fra foreningens medlemmer
  1. “Jeg foreslår at bestyrelsen fremover tildeles et rådighedsbeløb på 400 kr pr almindelig medlem (dvs ikke suppleanter) som er øremærket til een bestyrelsesmiddag pr regnskabsår.”
 5. Valg af bestyrelse, to suppleanter (jf. vedtægterne § 11)
  Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsens medlemmer, men de kan genvælges på generalforsamlingen. Der er aktuelt 6 medlemmer og 2 suppleanter i bestyrelsen og der er maksimalt plads til 7 medlemmer og 2 suppleanter. På valg til bestyrelsen er i år Helle Fossum (FH 87). Nicolai Hammenfors (FH 40) ønsker at udtræde. Jacob Sivertsen, Bettina Kristensen, Konstantin Solvang og Niels Kristensen ønsker at genopstille. Der ønskes derfor 1-2 nye medlemmer i bestyrelsen.
 6. Valg af 2 revisorer
 7. Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser
 8. Eventuelt
  1. Nedsættelse af festudvalg til diverse sociale arrangementer

 


Bestyrelsen ønsker en aktiv grundejerforening med stor medlemsindflydelse og opfordrer derfor alle som har forslag til at fremsætte disse. Foreningens vedtægter kræver dog at eventuelle forslag fra medlemmerne skal være indleveret til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Nye forslag fra medlemmerne vil blive ophængt i udhængsskabet ved den grønne sti og rundsendt på maillisten inden generalforsamlingen.

Hvis du/I ønsker at give anden grundejer eller bestyrelsen fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen, bedes du anvende den vedlagte skabelon. Der gøres opmærksom på, at ingen kan have mere end 3 fuldmagter ifølge foreningens vedtægter. Fuldmagter til bestyrelsen kan afleveres i formandens postkasse.

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medlemmer til at tilmelde sig maillisten på hjemmesiden Frugthegnet.dk, det er den absolut nemmeste kommunikationsvej fra bestyrelsen til medlemmerne og fra medlem til medlem.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og vand.

Vel mødt,

 

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Frugthegnet

Formand             Niels Kristensen          FH 36             Konstantin Solvang                   FH 39

Næstformand     Nikolai Hammenfors   FH 40             Bettina Kristensen                    FH 24
Kasserer             Helle Fossum               FH 87             Jacob Sivertsen                          FH 58

 

www.frugthegnet.dk bliver løbende opdateret med referater, diverse informationer samt billeder fra grundejerforeningens arrangementer, så tag et kig en gang i mellem.

 


Punkt 2 – Urevideret foreløbigt regnskab 2015/2016 og forslag til budget for 2016/2017

regnskab 2015

Indtægter for udlejning af foreningens pavilloner, grill og stiger er ikke nået at komme med i regnskabet, men vil bliver fremlagt ved generalforsamlingen samt i referatet herfra.

 


 

FULDMAGT

Såfremt du ikke kan komme til Generalforsamlingen kan nedenstående fuldmagt bruges til at tilkendegive din stemme,

Fuldmagt-GF Frugthegnet-2016-03-31