Bestyrelsen har af to grundejere på Kvædevej modtaget orientering om ny mobilmast på 30 meter, som TDC har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om at opsætte på hjørnet af Kaplevej og Løvgårdsvej.

Lyngby-Taarbæk Kommune har sendt høring til naboerne, herunder beboerne på Kvædevej, med svarfrist den 19. februar 2021. De to grundejere på Kvædevej har opfordret øvrige grundejerforeninger til at bakke op om deres indsigelser til kommunen.

Vi har i bestyrelsen eller som grundejere på Frugthegnet ikke modtaget høring, og bestyrelsen foretager sig ikke noget i den forbindelse. Hvis du som grundejer ønsker at henvende dig til kommunen om sagen, kan det foretages pr. mail til byggesag@ltk.dk senest den 19. februar.

I kan se høringen fra LTK til Kvædevej her
I kan se brevet fra de to grundejere på Kvædevej her.

Der har de senere år været tilfælde med vand i kælderen på Frugthegnet. Bestyrelsen vil gerne undersøge omfanget af dette, og vi håber, at de grundejere, der har haft vand i kælderen eller har etableret højvandslukke, vil besvare et kort spørgeskema.

I forbindelse med skybrud i september fik flere huse omkring den grønne sti igen vand i kælderen. Nogle af beboerne har opfordret bestyrelsen til at kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune om problemet. Umiddelbart har LTK dog ikke forpligtigelser i forbindelse med oversvømmelse i kældre. Som udgangspunkt er det den enkelte grundejers opgave for egen regning, hvis de ønsker at forhindre oversvømmelse i forbindelse med skybrud.

Bestyrelsen vil imidlertid gerne være behjælpelig med at dokumentere problemets omfang således, at de pågældende grundejere eventuelt i fællesskab kan undersøge mulighederne for en løsning på problemet.

I den forbindelse skal bestyrelsen venligst anmode de beboere, der har haft oversvømmelse i kældere efter skybrud om at skrive tilbage til bestyrelsen på mail til bestyrelsen (snabel-a) frugthegnet.dk. Der er huse nærmest den grønne sti, hvor der er etableret højvandslukker, og vi anmoder om, at disse beboere også skriver tilbage til bestyrelsen.

Skema 1 til beboere, der har haft vand i kælderen som følge af skybrud:

  Husnummer  
  Indflytningsår  
  Antal oversvømmelser pga skybrud  
  Hele eller dele af kælderen  


Skema 2 til beboere, der har fået etableret højvandslukke:

  Husnummer  
  Indflytningsår  
  Hvilket år har I fået højvandslukke  
  Hvor mange gange er alarmen gået  
  Har I etableret faskiner  


Det bemærkes, at LTK forsyning har oplyst, at de grundejere, der etablerer faskiner til afledning af regnvand fra kloaksystemet, kan få tilbagebetalt 24.000 kr. i kloakbidrag.

I dette nyhedsbrev kan du læse om status på ophør af vedligeholdelseskontrakten med Lyngby-Taarbæk Kommune og herunder etablering af ny belægning mv. Derudover en opfordring fra bestyrelsen til, at alle grundejere foretager fejning af Frugthegnet. 

God december fra bestyrelsen!

Fejning af Frugthegnet inden årsskiftet

Lyngby-Taarbæk Kommune har udført fejning af Frugthegnet to gange siden, at den nye belægning blev påført, men der har løsnet sig flere sten.

Bestyrelsen opfordrer derfor til, at hver grundejer inden årsskiftet – fx i juleferien –  foretager fejning af vejen til midten ud for egen grund. 
Fejning af vejen vil forhindre, at småsten ender i rendestensbrøndene, hvor vi vil have besvær/udgift til at få dem fjernet. Desuden vil færre løse sten på vejen reducere risikoen for stenslag og, at cyklister skrider i stenene.

Status på ophør af vedligeholdelseskontrakt 

Lyngby-Taarbæk Kommune har sendt alle grundejere på Frugthegnet besked om ophør af vedligeholdelseskontrakten om Frugthegnet pr. 1. oktober 2020. I brevet fremgår, at fortovet vil blive gennemgået i løbet af november, og bestyrelsen har fremsendt dokumentation til LTK på forhold, der bør sættes i stand inden, at overdragelsen accepteres. Bestyrelsen afventer svar.

I brevet fra LTK fremgår, at grundejerne nu har ansvar for at vedligeholde bump og hastighedsbegrænsende foranstaltninger på vejen. Bestyrelsen har imidlertid en specifik aftale med LTK om, at ejerskab og dermed vedligeholdelsespligt af bumpet ved Den Grønne Sti skal afklares inden overdragelsen.

LTK har efterfølgede oplyst at det brev, som vi har modtaget er en standardskrivelse, der afslutter alle simple forhold, og de efterfølgende vil arbejde på at afgøre de mere komplicerede forhold, herunder bumpet ved Den Grønne Sti.

Med hensyn til den for meget betalte ydelse for vedligehold af vejen igennem 60 år har bestyrelsen endnu ikke modtaget svar fra LTK.

Der er altså fortsat forhold, som bestyrelsen er i dialog med LTK om inden ophør af vedligeholdelseskontrakten anses for endeligt afsluttet af bestyrelsen.

LTK har oplyst, at Transportministeriet er i gang med lovforslag vedrørende private fællesveje, så der vil evt. komme nye muligheder for kommunal service vedrørende renholdelse og vedligehold af private fællesveje.  

Sæt kryds i kalenderen den 31. oktober til Frugthegnets Halloween og tilmeld dig til festudvalget senest den 23. oktober. 

Invitation til Halloween på Frugthegnet

Kære alle

Halloween står for døren – men da børnene jo ikke bør gøre det i år (jf. Sundhedsstyrelsens udmelding) , foreslår vi en mere corona-venlig model uden grillpølser og uden “trick or treat”. 

Vi vil dog håbe, at der fortsat pyntes flot op i haverne. I år er der nemlig mulighed for at vinde i kategorierne mest uhyggelige matrikel og flotteste græskar (placeres på fortorvet v. vejen). 

Der laves også en lille udfordring, som kræver, at børnene kommer op og ned ad vejen. Når man har klaret udfordringen, kan man afhente en slikpose med præindpakket slik (dette kræver tilmelding) ved Den Grønne Sti.

(Vi opfordrer selvfølgelig til, at man ikke stimler sammen ved huse eller slikposer).

Dommerkomitéen går rundt fra kl. 17-19.30, og i samme tidsinterval vil der være “udfordring” og uddeling af slikposer (værdi 20 kr.).

Vi glæder os allerede. 

Mange hilsner
Halloween-Udvalget
Trine (FH31) og Kathrine (FH40).

Tilmelding: 

Der overføres 20 kr. pr. deltagende barn fra Grundejerforeningen, ved Mobile Pay til 61514431 senest 23. oktober!

P.s. Det er jo muligt, at der trods myndighedernes anbefaling, er nogle børn der stemmer dørklokker. Det kan vi naturligvis ikke styre fra festudvalget 🙂

Den ordinære generalforsamling blev i år afholdt den 17. juni og var velbesøgt. Bestyrelsen takker for opbakningen.
Referat af generalforsamlingen er nu omdelt og kan læses her.

Opkrævning af kontingent

Kontingentet for 2020/21 blev fastsat til følgende:
Kontingent for medlemskab af grundejerforeningen: kr. 200
Kontingent for glatførebekæmpelse på Frugthegnet: kr. 250
Dvs. samlet kontingent kr. 450.
Kontingentet bedes indbetalt senest den 15. oktober 2020. Læs mere og se hvordan, at du kan indbetale kontingentet her.

Som opfølgning på etablering af ny overfladebelægning på Frugthegnet, bliver der fejet på vejen igen fra mandag den 28. september til og med fredag den 2. oktober.
Bestyrelsen opfordrer til, at vi alle parkerer biler og andre køretøjer i indkørslen eller andre steder i dette tidsrum. 

For at opnå god afledning af vand fra vejen, er det vigtigt at få fejet overskydende sten væk. Det er også vigtigt, at der ikke er overskydende sten, så stenene ikke forårsager stenslag på biler eller havner i rendestensbrøndene, så der kan opstå udgifter til fjernelse mv.
 

Kære alle 

Pga. de nye retningslinjer fra myndighederne, tilpasser vi årets høstfest, så der IKKE bliver fællesarrangement på stien.  Men:

Søndag d. 20. september afholdes fra kl. 12 – 15 høstfejring på
Frugthegnet. Se invitationen.

Alle med solsikker eller squash til årets konkurrence, bedes placere disse, på fortovet foran eget hus. Det samme gælder stauder, krydderurter, poser med blommer, vindruer eller…, som man gerne vil dele med andre af vejens beboere. 

Retfærdige dommere vil gå rundt og måle og veje solsikker og squash – og forhåbentlig få en sludder med andre vejbeboere, som også spadserer rundt med eftermiddagskaffen i hånden . 

Vi glæder os til at se årets høst. 

Hilsen Trine (FH31) og Kathrine (FH40) 

På grund af tidsplanen for Lyngby-Taarbæk Kommunes vedligeholdelsesarbejde på Frugthegnet, som opstarter den 29. juni, opfordrer bestyrelsen til, at alle grundejere foretager renholdelse af rendesten, vej og fortov inden, at denne weekend er omme. 

Det er en forudsætning for, at vi kan opnå en god istandsættelse af Frugthegnet, at skaderne på vejen er synlige og tilgængelige. Det er også en forudsætning for bestyrelsens dialog med kommunen om omfanget af vejvedligeholdelsesarbejdet.

Vedligeholdelsesarbejdet er det sidste, som udføres af Lyngby-Taarbæk Kommune inden, at vedligeholdelsesaftalen ophører.

På fejesøndagen har mange foretaget renholdelsen af rendesten, fortov og vej. Mange tak for den gode indsats.

Bestyrelsen har den 26. juni omdelt følgende brev til de grundejere, der endnu ikke har foretaget renholdelsen med opfordring til, at dette foretages senest den 28. juni.

Hvis du af særlige grunde ikke har foretaget renholdelsen og ikke har mulighed for dette inden, at weekenden er omme, må du meget gerne kontakte bestyrelsen.

Du kan skrive til bestyrelsen på mail eller  banke på hos et af bestyrelsesmedlemmerne. Se under kontakt på www.frugthegnet.dk.

Generalforsamling afholdes i morgen den 17. juni, og hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen, må du meget gerne kontakte bestyrelsen inden. Der er behov for minimum ét nyt bestyrelsesmedlem. Du kan sende en mail til bestyrelsen fra Frugthegnets hjemmeside eller banke på hos én i bestyrelsen. Se under ‘kontakt’ på www.frugthegnet.dk

Vel mødt på generalforsamlingen, hvor der på dagsorden blandt andet er vigtige punkter om vejens fremtidige vedligeholdelse og om den hidtidige betaling for vedligeholdelse.

Frugthegnet har tilsyneladende betalt for vedligeholdelse af 150 m ikke eksisterende vej i 60 år. Bestyrelsen vurderer dette ud fra undersøgelselser foretaget i forbindelse med afklaring af, hvordan vi skal fordele udgifter i de kommende år til vejvedligeholdelse og glatførebekæmpelse på Frugthegnet. Bestyrelsen er i dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune om den hidtidige betaling og afventer svar.

Mød op på generalforsamlingen og hør mere om situationen og de mange penge, som dette er løbet op i.

Som bestyrelsesmedlem kan du fx være med til at følge op på sagerne om vejens vedligeholdelse og andre opgaver, som bidrager til fællesskabet på Frugthegnet som fx. beboervelkomst.

/ Bestyrelsen i Grundejerforeningen Frugthegnet

Ny dato for den ordinære generalforsamling er onsdag den 17. juni 2020 kl. 19. Bestyrelsen kan nu også bekræfte, at generalforsamlingen holdes i selskabslokale A i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257.

Materiale til generalforsamlingen er omdelt og kan også findes her.

Vel mødt til generalforsamlingen. Der er behov for 1-3 nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis du evt. ønsker at stille op, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen inden for at høre mere om bestyrelsens arbejde. Vi ser frem til at høre fra dig inden eller på generalforsamlingen.

Fejesøndag den 14. juni kl. 10

Der er fejesøndag den 14. juni kl. 10, hvor vi hver fjerner ukrudt og græs i vejkant og fejer rendesten, fortov mv. En god anledning til en snak med naboer og andre på vejen. Giv gerne en hånd med over for din nabo eller andre, der ikke selv kan stå for det.

Det hele afsluttes velfortjent med sodavand kl. 11 ved Den Grønne Sti. 

Nb. Hvis du/I ikke kan deltage i fejesøndagen, opfordrer bestyrelsen til, at du/I fejer mv. på et andet tidspunkt.

Har du været i haven i påsken og har grenaffald i større mængder?

Bestyrelsen har nu indkøbt en kompostkværn, som kan lejes via Frugthegnets hjemmeside

 

Du kan på hjemmesiden leje alle de redskaber, som foreningen råder over, herunder plænelufter, højtryksrenser, pælespade mv.

Afhentning af ekstra haveaffald

På fredag den 17. april vil der være mulighed for at sætte ekstra haveaffald ud i forbindelse med, at haveaffaldsspandene tømmes.

Dette er et tiltag for at begrænse presset på genbrugsstationen som følge af den ekstraordinære situation med corona.

Se info på Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmeside.

Husk også, at der kommer haveaffaldscontainere på Frugthegnet i weekenden den 25.-26. april.

 

Udsættelse af generalforsamling til den 9. juni 2020

Set i lyset af den nuværende situation med Corona og de politiske tiltag i den forbindelse, har bestyrelsen besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling foreløbigt til den 9. juni 2020.
Photo by <a href="/photographer/lupy2002-43975">Doru Lupeanu</a> from <a href="https://freeimages.com/">FreeImages</a>

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen holdes inden udgangen af april og indkaldes med 3 ugers varsel.

Indkaldelsen til generalforsamlingen forventes at blive udsendt senest den 19. april.

Hvis det bliver nødvendigt at udsætte generalforsamlingen yderligere, vil bestyrelsen orientere om dette.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et oplæg om forebyggelse af indbrud ved Bo trygt.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Nye bestyrelsesmedlemmer søges

Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen, vil bestyrelsen opfordre til, at du inden generalforsamlingen henvender dig til bestyrelsen. Henvend dig endelig også, hvis du blot vil høre mere om bestyrelsens arbejde. Vi glæder os til at høre fra dig.

Det er en tid, hvor vejen og dens vedligeholdelse er oppe at vende på grund af kommunens opsigelse af aftaler om vejvedligeholdelse, snerydning mv. Der vil derfor være mulighed for at være med til at skabe nye rammer for den fremtidige vedligeholdelse.

Bestyrelsen kan i henhold til vedtægterne bestå af 5-7 medlemmer. Den nuværende bestyrelse består af 5 medlemmer, og Charlotte har valgt at udtræde. Der er derfor behov for 1-3 nye medlemmer.

Påsken nærmer sig, og hvis du har planer om havearbejde, så vil du kunne aflevere haveaffaldet i havecontainere på Frugthegnet den 25.-26. april. Da mange kan være hjemme og i haven denne påske grundet situationen med Corona, vil det være godt, hvis alle er opmærksomme på at komprimere haveaffaldet.

 

Containerne er kun til haveaffald som grene og lignende.

Skær gerne haveaffaldet i stykker af højst 1 meter.


Vær opmærksom på, at der ikke må fyldes fliser, sten, jord og andet affald i containerne.

Fej gerne foran containeren, når du har fyldt i den.

 

 

Fejeweekend

Bestyrelsen vil igen i år invitere til fejeweekend. Datoen vil blive fastlagt, når det er afklaret, hvornår belægningen på vejen vil blive renoveret.
Vi opfordrer alle til løbende at feje både fortorv og stykket ud for det enkelte hus og fjerne ukrudt i vejkanten. 
Husk, at den enkelte grundejer har pligt til at renholde fortorvet og vejen ud for den enkelte matrikel.

Der indbydes til fastelavnsfest på Frugthegnet søndag d. 23. februar kl. 11.00 på den grønne sti.

Der vil blive slået katten af tønden.
Frugthegnets kattekonger- og dronninger fejres med boller, slikposer og juice.
Medbring gerne kaffe og te.

Der vil være tøndeslagning for både BØRN og VOKSNE (udklædning tilladt).

Prisen for arrangementet er 20 kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen.  

Tilmelding senest tirsdag d.18. februar til Signe Windeløv Frugthegnet 78 ved:
Mobilpay: 51 61 86 31 (husk at skrive antal tilmeldte)

Venlig hilsen, Signe, Meshkat og Ronnie

Efterårets nyheder fra bestyrelsen

  • Ny aftale om snerydning gældende fra 15. oktober 2019 og et år frem
  • Alle rendestensbrønde renset af grundejere på fejesøndagen den 15. september
  • Kommunen har opsagt vedligeholdelsesaftale om vejen
  • Opkrævning af kontingent
  • Nye fælles redskaber til leje via foreningens hjemmeside: nyt stort telt 5×10 meter og ny kloakrenser
  • Kompostkværn mangler opbevaringssted
  • Nyt fra Festudvalget: Sæt kryds i kalenderen torsdag den 31. oktober til Frugthegnets halloween

Ny aftale om snerydning

Generalforsamlingen besluttede at indgå en aftale med privat leverandør om snerydning. Bestyrelsen har på foreningens vegne indgået aftale med Green Circle i første omgang gældende fra den 15. oktober og for et år.
Aftalen indbærer, at der både saltes og ryddes sne på Frugthegnet. Vi ser frem til samarbejdet med Green Circle.

Hvis du undervejs har bemærkninger til snerydningen eller andet, er du meget velkommen til at skrive til bestyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden.

Opkrævning af kontingent

Kontingentet blev sat op ved årets generalforsamling på grund af den kommende aftale om snerydning. Kontingentet er derved hævet til kr. 650 for grundejere med vejret til Frugthegnet. For øvrige grundejere er kontingentet fortsat kr. 200.

Opkrævning af kontingent vil blive foretaget snarest.

Alle rendestensbrønde er renset på fejesøndagen

Fejesøndagen var en stor succes med flot tilslutning. Alle rendestensbrønde blev renset, og der blev fejet ved mange grunde. Mange tak til alle for den flotte indsats. Foreningens kloakrensere kom godt i brug.

Hvis du ikke kunne deltage, er der fortsat god grund til at få fejet og fjernet ukrudt på vejen ud for din grund inden vinteren.

Vi får en pænere fælles vej, og vi forebygger skader på vejen ved en fælles løbende vedligeholdelse. Blandt andet kan vi derved forebygge frostskader på vejen. Vi er som grundejere forpligtet til at foretage denne vedligeholdelse. Se info om grundejeres forpligtelser på private fællesveje på kommunens hjemmeside her.

Fejeweekenden var også en god anledning til at mødes med naboer og slutte velfortjent af med kølige drikke. Så sæt kryds i kalenderen, når næste års fejeweekender annonceres.

Opsigelse af vedligeholdelsesaftale om vejen

Lyngby-Taarbæk Kommune har opsagt vedligeholdelsesaftalen om vejen. Alle grundejere er blevet informeret om dette pr. brev.

Kommunen har ved denne vedligeholdelsesaftale opfyldt den vedligeholdelsespligt, som ifølge lovgivningen påhviler den enkelte grundejer. Se information om dette på kommunens hjemmeside her.

Baggrunden for opsigelsen er, at kommunen har konstateret en mangel på sammenhæng mellem indholdet af ordningerne og den kommunale indsats. Aftalen vil tidligst bringes til ophør pr. 1. april 2020 og forventeligt senest pr. 1. oktober 2020. Kommunen vil sikre, at vejen overleveres i en god og forsvarlig stand i henhold til den forpligtelse, som kommunen har haft ifølge ordningen.

I den forbindelse har grundejerforeningen også modtaget en høring fra kommunen. Bestyrelsen har ved besvarelsen indarbejdet de gode input, som vi har modtaget fra flere i grundejerforeningen.

Du kan finde bestyrelsens besvarelse af høringen her.

Det bemærkes, at kommunen arbejder på at tilbyde samtlige grundejere på private fællesveje en ny vedligeholdelsesaftale efter ophør af den nuværende aftale.

Bestyrelsen vil løbende informere om sagen.

Nye fælles redskaber i foreningen

Bestyrelsen har som besluttet på generalforsamlingen indkøbt nyt stort, flot telt på 5×10 meter med plads til op til 70 personer. Teltet blev indviet ved sommerfesten.

Derudover er der indkøbt en ekstra kloakrenser. Du kan nu booke begge dele via foreningens hjemmeside.

Husk, at der er mange gode redskaber og telte til udlejning. Hvis du har mange æbler i haven nu, kan du leje foreningens store æblepresser.

Det blev også besluttet på generalforsamlingen, at der skal indkøbes en kompostkværn til foreningen. Denne mangler dog et opbevaringssted. Hvis du gerne vil opbevare en kompostkværn, må du meget gerne skrive til bestyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden. Kompostkværnen købes, når der er fundet et opbevaringssted.

Du kan i øvrigt under udlejning se hvor, at de forskellige redskaber opbevares.

Nyt fra Festudvalget: Frugthegnets Halloween torsdag den 31. oktober

Sæt kryds i kalenderen til årets halloween og førfest kl. 16.30 på Den Grønne Sti.

Indbydelsen er omdelt og kan findes her.

TILMELDING SKER VED INDBETALING AF 10 KR. PR. ØNSKEDE GRILLPØLSE VIA MOBILEPAY TIL 61514431, SENEST D. 26.10. HUSK AT ANFØRE HUSNR.

P.S. HUSK AT EN TÆNDT LYGTE BETYDER AT
BESØG ER VELKOMNE. BØRNENE SLIPPES OFTE LØS 17/17.15

Hilsen Nicolai og Kathrine (FH40)

 

 

  • HØSTKOMSAMMEN søndag den 29. september 2019
  • Overskudsæbler – plukkes og hentes i din have
  • Facebookgruppe ‘Frugthegnet’ oprettet

HØSTKOMSAMMEN søndag den 29. september 2019

Så er det tid til at gøre klar til årets høstkomsammen på Frugthegnet!
På dagen – søndag den 29. september 2019 – vil årets højeste solsikke og tungeste squash blive præmieret. Så se at træk i havehandskerne – og smid frø i jorden.

Ved høstkomsammen vil der være mulighed for at moste æbler (medbring selv til fællespulje) samt dele stauder, krydderurter mv. Medbring gerne kaffe, te og/eller bagværk til fællesbordet.

Sted og tid: Den grønne sti kl. 14

De bedste hilsner Høst-udvalget

Overskudsæbler – plukkes og hentes i din have

Har du flere æbler i haven, end du selv kan bruge, har du mulighed for at få dem plukket og hentet af grundejer på Frugthegnet, der gerne vil overtage dem til most ; )

Kære Frugthegnets beboere

Frugthegnets haver rummer mange frugttræer, først og fremmest æbletræer, og det er så fint; ). Jeg ser imidlertid hvert år at mange af de fine æbler går til, fordi de ikke rigtig bliver brugt til noget.

Jeg kunne selv godt tænke mig at lave noget most ud af nogle af disse æbler. Giv derfor gerne besked, hvis du vil “af” med dine overskudsæbler. Så kommer jeg forbi og henter dem. Hvis du selv er interesseret i at lave noget most, men måske ikke rigtigt kan overskue arbejdet, så kan vi måske lave noget most sammen og dele udbyttet i porten.

Jeg kommer i givet fald selv for at plukke æblerne. Nedfaldsæbler har ingen interesse, da de ofte har orme eller er begyndt at rådne – men jeg hjælper gerne med lige at rydde dem af vejen.

Ring eller SMS, så finder vi ud af noget.

På forhånd tak! Joachim, FH 19, 40108192

Facebookgruppe ‘Frugthegnet’ oprettet

FH40 har taget initiativ til at oprette en facebookgruppe med navnet ’Frugthegnet’.

Facebookgruppen kan bruges til, at grundejere i foreningen kan sende og udveksle korte beskeder og anden information, som kan have generel interesse.

Kommunens ordning om renholdelse af rendestensbrønde og fejning er opsagt sidste efterår,
og bestyrelsen opfordrer til, at vi i fællesskab gør en indsats.

Vi mødes kl. 10.30 ved den Grønne Sti.

Dagens opgaver:
Vi fejer/rengør rendestenen – primært ud for egne grunde
Vi tømmer rendestensbrøndene med foreningens kloakrensere

Kl. 12 mødes vi igen ved den Grønne Sti til kølige og varme drikke.

Konceptet for dagen er ‘Forebyggelse er bedre’.

Læs mere om fejesøndagen og om status på kommunens opsigelse af vedligeholdelse af vejen i brevet ”Forebyggelse er bedre end helbredelse” her.

 

 

 

 

Så er invitationen til Frugthegnets årlige sommerfest omdelt – med kagekonkurrence, leg på stien, øst-vest tovtrækning, fælles spisning/grill og sidst men ikke mindst i år med musisk indslag. Husk tilmelding senest den 14. august.

Festudvalget håber at se alle husstande til årets sommerfest.

VEJFEST LØRDAG D. 17. AUGUST

GF Frugthegnets årlige vejfest på den grønne sti er for unge, gamle, nye og erfarne!

Kl.12:00 – Opsætning af telte og borde

Alle hjælper til og sørger for egne siddepladser

Kl.14:30 – Kagekonkurrence og Fælles kaffe/te

Der dystes i disciplinerne bedste udseende… på kagen… og bedste smag. Dem der ønsker at stille op i kagekonkurrencen, møder op med kagen kl.14.15.
Medbring gerne en kande kaffe / te til fælles-bordet og eget service.

Kl.15:30 – Leg på stien– Husk håndører jf. nedenstående

Alle kan byde ind med en bod f.eks. dåsekast, flødebollemaskine, stangspring mm. Angiv på tilmeldingssnippen om I laver en bod og hvilken. Man kan tage en pris på et par kroner for at få dækket omkostningerne til boden. Er der ingen, der melder sig med boder, vil der være fri leg og måske en fodboldkamp eller rundbold.

Kl. 17:00 – Velkomst og Mad på grill

Det skal endnu en gang afklares hvem der er stærkest, vest eller øst?

Alle bidrager med en ret til buffeten og medbringer eget kød til grillen, drikkevarer samt service.

God mulighed for samvær på tværs for både små og store – gentagelse fra sidste års succes med at de mindre børn spiser først og derefter de resterende.

Efter spisetid– Det er ikke Bob eller Ed der spiller, men Arvid fra nr. 14

 

 

 

Vi glæder os til at se jer – S.U. senest 14. august i postkasse eller via mobilpay.

Hilsen Niels (FH36) og Jacob (FH58)

 

Fra nr. __________  deltager _________   voksne og  __________ børn

Der vedlægges ___________kr. (10 kr pr. person), alternativt Mobilpay: 60216967

Vi ønsker at bidrage med følgende bod til eftermiddagsarrangementet:

Generalforsamlingen i år var meget velbesøgt. Bestyrelsen takker for opbakningen.

Referat af generalforsamlingen er nu omdelt og kan læses her

Privat ordning for vinterbekæmpelse vedtaget

Ordning for vinterbekæmpelse var ét af de store emner på dagsordenen på generalforsamlingen. Der blev ved simpelt flertal vedtaget, at grundejerforeningen indgår en aftale med en privat leverandør om vintervedligeholdelse af Frugthegnet gældende fra den kommende vintersæson 2019/2020 og gældende for alle grundejere på Frugthegnet.

Kontingentet for 2019/20 blev fastsat til:

Grundejere med pligter på Frugthegnet: kr. 650

Grundejere på Virumvej uden pligter på Frugthegnet: kr. 200

 

 

Indkøb af kompostkværn og stort partytelt

Der blev på generalforsamlingen vedtaget, at foreningen køber et lettere brugt partytelt 5×10 m samt en kompostkværn.

Bestyrelsen informerer, når de er indkøbt og kan lejes via hjemmesiden.

Hvis du allerede nu skal holde en fest, kan du her booke et af de nuværende telte på foreningens hjemmeside – og alle de øvrige redskaber, som foreningen har indkøbt:

Partytelte, grill, popcornmaskine,  plænelufter, højtryksrenser, stiger,  kloakrensere, pælespade og sidst men ikke mindst æblepresser.

Fejeweekend den 15. september kl. 10.30

Den første fejeweekend blev holdt den 10.-11. maj, og den følges op af en fælles fejeweekend på Frugthegnet den 14.-15. september. Der vil være mulighed for at mødes ved Den Grønne Sti søndag kl. 10.30 inden, at fejningen går i gang.

Undersøgelse af fælles ordning for rensning af rendestensbrønde

Aftalen med kommunen om rensning af rendestensbrønde er, som aftalen om vinterbekæmpelse, opsagt. Bestyrelsen er ved at undersøge muligheder for en fælles løsning for i år og forventer også at stille forslag på næste generalforsamling.

Det er grundejeren ud for hvis grund, at rendestensbrønden befinder sig, der har ansvaret for renholdelse. Foreningen har 2 kloakrensere, der kan anvendes frit, når de bliver brugt til brøndene på vejen, men husk at booke.

Nyt om vedligeholdelsesaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune

Bestyrelsen deltog den 14. maj i dialogmøde med borgmester Sofia Osmani. På mødet oplyste kommunen, at kommunen er nødt til at opsige vedligesholdelsesordninger for private fællesveje.

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer forud for opsigelsen af den nuværende vedligeholdelsesordning at tilbyde en ny ordning. Idet det kan kræve en lovændring, er tidshorisonten ikke bekendt. Under alle omstændigheder vil vejene skulle bringes i god stand inden, at vedligeholdelseskontrakterne opsiges.

Læs mere på kommunens hjemmeside her

Bestyrelsen vil informere så snart, at vi modtager ny information om vedligeholdelsesaftalen.

Nyt fra Festudvalget – sommerfest den 17. august 2019

Sæt kryds i kalenderen for sommerfest lørdag den 17. august. Festudvalget er i fuld gang med at tilrettelægge et program, og der vil være festlige indslag for både voksne og børn. Festudvalget og bestyrelsen opfordrer alle til at deltage.

T i l m e l d   m a i l l i s t e